Dyssegårdsskolen

Lyt til lærerne når skolereformen skal implementeres

Enhedslisten foreslår at Gentofte Kommune kigger på processen og lytter til vores medarbejdere. Derfor stiller vi nogle forslag med udgangspunkt i at Kommunalbestyrelsen ifølge den nye folkeskolereform er forpligtiget til at sætte rammerne for implementering af reformen og for opfølgning af målene for reformen.

Enhedslisten foreslår følgende:

1. At implementeringstempoet sættes ned, så skoleledere, skolebestyrelser, lærere, pædagoger, elever og forældre får mere indflydelse og får mulighed for at skabe gennemarbejdede lokale løsninger, som er til at overskue og dermed får en bred opbakning fra de aktører der skal stå for det i dagligdagen.

2. At forvaltningen i løbet af sommeren 2014 forhandler en fælles og overordnet lokal arbejdstidsaftale med Danmarks lærerforening og BUPL. Aftalen skal suppleres med lokale arbejdstidsaftaler der godkendes af de nævnte organisationer.

3. At der lokalt bliver aftalt ordentlige forberedelsesmuligheder for lærerne – em eventuelt dispensation der giver mulighed for at lærerne
kan forberede sig ved hjemmearbejdsplads.

4. At økonomien til lærernes og pædagogernes efteruddannelse prioriteres særskilt og højt i de kommende budgetforhandlinger, således at uddannelsen af vores lærere og pædagoger, ikke er afhængig af private fonde.

5. At Børn og skoleudvalget på sit næste møde diskuterer, hvordan tempoet i indfasningen af folkeskolereformen kan nedsættes. Ved dette møde inddrages ønsker fra skoleledere, lærere og pædagoger og elever – således at vi kan genetablere tillid og skabe rum for en åben demokratisk og inkluderende implementering af reformen.

6. At forvaltningen i samarbejde med skolerne skal sikre, at reformen og inklusionen på en kvalificeret måde kommer op på alle forældremøder i efteråret. Vi er enige i, at der skal udarbejdes et papir om kommunens socialpædagogiske principper[er det møntet på
inklusionen, eller skole generelt?], men der skal også være en lokal proces på den enkelte skole – denne proces foreslår Enhedslisten sker i samarbejde med den enkelte skoles personale og ledelse, hvorefter den forelægges for Børn og skoleudvalget til godkendelse.

7. At kontaktforældre og forældregrupper i hver klasse – sammen med klassens lærere og pædagoger har et særligt fokus på inklusion og bakker op om fælles sociale initiativer i de enkelte klasser.

8. Enhedslisten foreslår at der i det kommende år på hver skole skal være plads til 2 – 3 pædagogiske dage, samt afholdelse af en fælles pædagogisk dag (konference) for medarbejdere på alle skoler, for at sikre, evaluere og udvikle implementeringen af Skolereformen.

9. At der etableres erfa­grupper, der kan bidrage til at formidle erfaringer med implementeringen af skolereformen og inklusion på tværs af skolerne 10. 10. Enhedslisten foreslår at der udarbejdes en plan for evaluering af implementeringen af skolereformen

10. At der udarbejdes strategier og muligheder for at ændre kurs i implementeringen af skolereformen

11. At der udarbejdes en exit strategi

12. At der ved hvert BOS møde inviteres en skoleleder der orienterer om processen og de implementeringstiltag man har udarbejdet på vedkommendes skole.

13. At der i samarbejde med erfa­grupperne samtidig arbejdes med begrebet “organisering af fritid” og behovet for dette i Gentoftes folkeskoler.