Bedre velfærd til alle borgere

Enhedslisten vil gøre op med New Public Management-tanke-gangen, hvor alt skal måles og vejes i den offentlige sektor. Vi vil arbejde for, at primæropgaven for hjemmehjælpere genindføres, og at kontakten til borgerne er i fokus frem for registrering og dokumentation.

Der skal etableres flere gratis kommunale tilbud for borgere med psykiske lidelser, så disse sygdomme behandles på lige fod med fysiske lidelser. Gentofte skal være en overskudskommune, der er kendt for at tage hånd om de svageste mennesker, der har brug for hjælp og støtte i hverdagen.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at de pædagogiske dagtilbud får større frihed og selvbestemmelse
 • at de ansatte i dagtilbud og skoler får mere indflydelse på egne arbejdsforhold
 • at pædagogerne og lærernes faglighed konstant optimeres gennem efteruddannelse
 • at vikarkorpset i de enkelte institutioner udvides
 • at der tilføres ekstra ressourcer til håndtering af inklusion i daginstitutioner og skoler
 • at der er bedre normering i institutionerne også i ydertimerne
 • at sociale institutioner og bosteder skal have bedre rammer og bemanding
 • at der ansættes flere psykologer, pædagoger og sagsbehandlere i Familiecenteret
 • at sagsbehandlere i Børn- og Familieafdelingen max. skal have 25 sager

En værdig ældrepolitik. Der bliver flere og flere ældre, og de lever længere og længere. Derfor er der en stor udfordring i forhold til dels at fastholde ældre længst muligt i eget hjem og at kunne tilbyde beskyttede boliger og plejehjem, når det er relevant.

Også borgerne i Gentofte udvikler mange livsstilssygdomme, der skaber dårlig livskvalitet og man-ge udgifter for samfundet. Gentofte kommune skal have fokus på forebyggelse og sundhedsfremme for at forebygge de mange livstilssygdomme.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at der satses på kommunale hjemmeplejeordninger frem for på private firmaer
 • at der på akutområdet forebygges, så antallet af genindlæggelser reduceres
 • at der sker et bredt kompetenceløft af medarbejdere i hjemmeplejen
 • at seniorrådets indflydelse udvides og at der lyttes mere til rådets anbefalinger
 • at støtte i videst mulig omfang tager udgangspunkt i individets egne formulerede behov
 • at mad og måltider stimulerer sanser, oplevelser og styrker relationer
 • at ældre kan benytte lokale medborgerhuse som spise- og aktivitetshuse