Mere lokalt demokrati

Enhedslisten foreslår, at kommunalbestyrelsen igangsætter et arbejde med at udforme en borgerinddragelsespolitik for Gentofte Kommune.

Kommuner har i dag pligt til at arrangere høringer for borgerne i forskellige sager, f.eks. i forbindelse med ændringer af lokalplaner. En borgerinddragelsespolitik skal gå skridtet videre og ind-drage borgerne direkte som medskabere af den politiske beslutningsproces.

Borgerne skal med andre ord ikke alene høres, de skal inddrages direkte i beslutningerne. En borgerinddragelsespolitik er både et forsøg på at videreudvikle den politiske kultur, men også en udfordring af borgernes selvforståelse som “brugere” og “forbrugere” af den kommunale service. Borgerne skal mere på banen og se sig selv som en aktiv del af demokratiet og beslutningspro-cessen.

En borgerinddragelsespolitik skal bl.a. indeholde følgende:

– Principper for inddragelses af borgerne
– Beskrivelse af formålet med at inddrage borgerne
– Hvad er spillerummet for borgernes og de valgte indflydelse?
– Hvornår og i hvilke spørgsmål skal borgerinddragelse foregå?
– Forvaltningens inddragelse af borgerne i den politiske proces

Udviklingen af en borgerinddragelsespolitik bør bl.a. ske via afholdelse af borgermøder, hvor borgerne er med til at udforme og udvikle borgerinddragelsespolitikken. Politikken skal udvikles via inddragelse af viden og erfaringer fra KL og de kommuner, der har længst erfaring med borgerinddragelse.

Udviklingen bør igangsætte en proces, der både leder frem til ændringer i den politiske praksis, f.eks. arbejdsmåde og kommunikation, men også peger på nye strukturelle ændringer som f.eks. oprettelse af lokalråd i kommunens bydele.

Opbyg lokalråd i kommunens bydele

Enhedslisten mener at der skal ske en borgerinddragelse via nedsættelse af lokaludvalg i hver bydel, ligesom man har gjort det i Københavns Kommune. Lokaludvalgene skal fungere som bindeled imellem områdets borgere og politikerne på rådhuset og skabe dialog om spørgsmål, der har betydning for bydelen. Lokaludvalgene skal bestå af repræsentanter fra foreninger, organisationer og brugerbestyrelser, suppleret med repræsentanter fra de politiske partier – personer som partierne frit kan udpege, så de valgte politikere aflastes tidsmæssigt, så der kommer mange flere politiske repræsentanter i spil.

Giv lokalrådene indflydelse

Inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger i sager, der har særlig betydning for bydelen, kan lokalrådene (som i Københavns Kommune) holde lokale møder og udarbejde høringssvar til Kommunalbestyrelsen. Lokaludvalgene kan holde borgermøder og udarbejde spørgeskemaundersøgelser, når det er releevant.

Udvalgene skal kunne henvende sig til kommunens forvaltninger og politikere om lokale spørgsmål, problemstillinger og ideer, som borgere eller lokaludvalgets medlemmer ønsker at skabe fokus på. Lokaludvalgene skal fremme demokrati-, kultur og netværksinitiativer i lokalområdet og skal råde over en pulje penge, der hvert år bevilges via det kommunale budget. Borgere og foreninger skal hvert år kunne søge støtte til arrangementer, events og projekter, som er tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende for borgere og brugere i lokalområdet.