Grusgrunden

Enhedslisten sender brev til Miljøstyrelsen om DSB-grunden

Ved Kommunalbestyrelsesmødet 27. maj 2019 vedtog flertallet at indsende endnu en ansøgning vedr. reduktion af skovbyggelinjen på arealet Øst for Charlottenlund Station, helt op af Forstbotanisk Have, og langs jernbanetracéet fra Charlottenlund til Klampenborg.

Bevarelsen af skovbyggelinjen Øst for Charlottenlund Station i sin nuværende status, skaber ro og mulighed for udvikling af Forstbotanisk Have, samt en fortsat anvendelse som rekreativt naturområde for borgere i både Gentofte kommune og besøgende fra det øvrige Danmark.

Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse har ligeledes ansøgt om reduktion af skovbyggelinjen langs jernbanetracéet mellem Charlottenlund og Klampenborg med følgende begrundelse:

Ved ophævelse af skovbyggelinjen langs banestrækningen vil der blive opnået en administrativ lettelse, idet der ikke vil skulle behandles dispensationssager vedrørende byggeønsker på de mange boligejendomme i området, typisk villaer

Jeg har som kommunalpolitiker bedt om oplysninger vedr. kommunens administration af byggesager langs denne strækning og den viser, at i en periode på 14 år har der kun været 8 sager, hvor 7 af sagerne har været af bagatelagtig karakter. Så den administrative byrde i forvaltningen kan ikke betragtes som værende stor, i forhold til den eksisterende skovbyggelinje. Dermed har kommunen ikke, ifølge Naturbeskyttelsesloven, hjemmel til at ansøge om ændringer eller ophævelse af skovbyggelinjen mellem Charlottenlund og Klampenborg.

Borgmester Hans Toft har tidligere over for DSBs Ejendomsudvikling tilkendegivet, at Gentofte Kommune, vil drøfte anvendelsen af andre DSB arealer. Såfremt det skulle dreje sig om banestrækningen langs Charlottenlund og Klampenborg, vil det medføre et meget fortættet område, til stor gene for de eksisterende boliger.

De facto vedtagelsen af lokalplan 408, der danner grundlag for sindetskrivelsen til Miljøstyrelsen, inddrager ikke protesten fra over 14.000 borgere der har protesteret mod det planlagte byggeri, samt de eksperter der har udtalt sig om floraen i Forstbotanisk Have, og hvordan denne vil lide skade såfremt Miljøstyrelsen giver Gentofte Kommune tilladelse til reduktion af skovbyggelinjen og dermed at bygge tæt op af haven.

Jeg opfordrer miljøstyrelsen til, at nærlæse ORBICONS miljørapport kritisk og inddrage ekspertudtalelser tidligere fremsendt af borgerinitiativet og vedhæftet denne mail, samt borgerinitiativets henvendelse til Miljøstyrelsen i forbindelse med ansøgningen om reduktion af skovbyggelinjerne.

I ORBICONS miljørapport fremstår at træerne i Forstbotanisk have vil have et større område, hvorfra de kan trække næring, hvilket ikke stemmer overens med bebyggelsesprocenten på et meget lille komprimeret område og lokalplanens § 11 stk. 3 vedr. grundejerforeningens vedligehold af området.

Ligeledes er opmålingerne af støj tæt på grænsen, muligvis over de tilladte grænser som anbefales af Miljøstyrelsen.

Af ORBICONS rapport fremstår det, at byggeriet ikke vil medføre negative påvirkninger for bilag IV-arter. Det er værd at have fokus på hvornår undersøgelsen er lavet samt fund af netop bilag IV –arter tæt på Forstbotanisk Have i efteråret 2018. Ligeledes er der observeret flagermus i og omkring området ved Forstbotanisk Have.

Inden Miljøstyrelsen påbegynder behandlingen af Gentofte Kommunes sindetskrivelse vil jeg bede om et møde, hvor jeg får mulighed for at forklare mere om projektets tilblivelse, den udemokratiske politiske proces, at der alternativt kan bygges ungdomsboliger andre steder i kommunen, samt andre spørgsmål, der har betydning for beslutninger vedr. ændringer eller ophævelse af skovbyggelinjerne.

Med venlig hilsen
Jeanne Toxværd