Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten i Gentofte

 • 1. Navn
  
Enhedslisten – de rød – grønne i Gentofte.
 • 2. Formål
  Afdelingen er en lokalafdeling under “Enhedslisten – de rød – grønne” og tilslutter sig dermed dennes grundlag og idé.
Afdelingen vil arbejde for at styrke venstrefløjen i Gentofte, både i bevægelserne og parlamentarisk.
 • 3. Medlemmer
  Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Gentofte-afdelingens geografiske område har ret til medlemskab af Enhedslisten – de rød – grønne i Gentofte.
Enhedslistemedlemmer, der bor uden for Gentofte-afdelingens geografiske område, men som føler mest tilknytning til Gentofte på grund af arbejde eller studie eller af andre grunde, kan blive medlem af afdelingen. Overflytning kræver godkendelse af landsorganisationen.
 • 4. Struktur
  Afdelingens myndigheder er:
Generalforsamlingen, afdelingsmødet, arbejdsudvalget og Kommunalbestyrelsesbaggrundsgruppen.
 • 5. Generalforsamlingen
  Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Stk. 3. Arbejdsudvalget er ansvarligt for indkaldelsen, der skal være skriftlig, og som skal være medlemmerne i hænde senest fire uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde både tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
Velkomst

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Arbejdsudvalgets beretning – om muligt orientering om folketingsarbejdet, regionsarbejdet og kommunalbestyrelses arbejdet i det forgangne år.
 3. Godkendelse af regnskab og budget
 4. Vedtagelse af arbejdsplan
 5. Behandling af indkomne forslag, herunder udtalelser
 6. Året før kommunalt valgår kan der opstilles kandidater. I kommunale valgår: Beslutning om opstillingsform, opstilling af kandidater og procedure for endelige vedtagelser af kandidatliste.
 7. Valg af arbejdsudvalg, kasserer, suppleanter og revisor
 8. Eventuelt

Ethvert medlem kan 7 dage før generalforsamlingen fremsætte beslutningsforslag. Forslagene fremsendes til arbejdsudvalget.

 • 6. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 1/3 af medlemmerne eller et flertal af arbejdsudvalget. Denne generalforsamling indkaldes med to ugers varsel. Indkaldelsen skal ledsages af en motiveret dagsorden.
 • 7. Afdelingsmødet
  Stk. 1. Afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Alle medlemmer har stemmeret på møderne.

Stk. 2. Afdelingsmødet afholdes ca. en gang om måneden, dog ikke i juli måned, og indkaldes af arbejdsudvalget.

Stk. 3. Hvert halvår fastlægger arbejdsudvalget møderækken for det kommende kvartal, og denne offentliggøres på hjemmesiden: http://gentofte.enhedslisten.dk/

Stk. 4. Dagsordenen for mødet skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Siden sidst og meddelelser
 3. Aktuelle sager til beslutning
 4. Kommende aktiviteter
 5. Eventuelt

Stk. 5. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra mødet, som kontaktpersonen sender til medlemmerne af Gentofte Enhedslistens afdeling. Arbejdsudvalget er ansvarlig for den journalistiske udformning.

Stk. 6. Det er afdelingsmødet, der vælger delegerede til Enhedslistens årsmøde.

Stk. 7. Arbejdsudvalget kan indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde.

 • 8. Arbejdsudvalget
  Stk. 1. Arbejdsudvalget vælges af generalforsamlingen, der kan vælges mellem 5-7 medlemmer herunder kasserer.

Arbejdsudvalget konstituerer sig med 1 til 2 kontaktpersoner.

Stk. 2. Arbejdsudvalget er højeste myndighed mellem afdelingsmøderne og fastlægger selv sine møder og fordeler ansvarsområder og arbejdsopgaver.

Stk. 3. I alle sager, der ikke angår kommunalpolitik i Gentofte, fastlægges den politiske linje på afdelingsmøder. Ingen kan på vegne af Enhedslisten i Gentofte indgå aftaler med samarbejdspartnere, før der er indhentet mandat fra arbejdsudvalget eller et afdelingsmøde. Det gælder dog ikke det kommunalpolitiske område i Gentofte, jf.§ 9.

Stk. 4. Arbejdsudvalget kan mellem afdelingsmøderne udtale sig på afdelingens vegne eller træffe beslutninger. Afdelingsmødet orienteres om Arbejdsudvalgets beslutninger og kan omstøde arbejdsudvalgtes beslutninger.

Stk. 5. Arbejdsudvalget er ansvarlig for:
- at sørge for, at afdelingsmødets og generalforsamlingens beslutninger gennemføres
- afdelingens økonomi. se dog §16.
- indkaldelse til og afholdelse af afdelingsmøder og generalforsamling.

Stk. 6. Arbejdsudvalgsmøderne er åbne for alle øvrige medlemmer af afdelingen. Disse har ikke stemmeret, men taleret. Det skal være muligt for medlemmerne at se indkaldelser og referater fra arbejdsudvalgets møder.

Stk. 7. SUF – har til enhver tid ret til at deltage med et medlem ved arbejdsudvalgsmøderne. Dette medlem deltager i mødet med observatørstatus og uden stemmeret.

Stk. 8. Suppleanter for arbejdsudvalget holdes orienteret om arbejdsudvalgets møder og indtræder såfremt et arbejdsudvalgsmedlem ikke kan møde til et arbejdsudvalgsmøde.

 • 9. Kommunalbestyrelsesbaggrundsgruppen
  Kommunalbestyrelsesmedlem(mer) og kommunalbestyrelsesbaggrundsgruppen har ansvar og kompetence for så vidt angår beslutninger mv. i kommunalbestyrelse og tilknyttede udvalg samt anliggender, der er en naturlig følge af det kommunalpolitiske arbejde.
Baggrundsgruppen fungerer som et åbent udvalg, hvor alle afdelingens medlemmer kan deltage på lige fod.
Væsentlige politiske spørgsmål skal forelægges generalforsamlingen, jf. §5 stk. 1, eller afdelingsmødet, jf. §7, stk. 1.
 • 10. Afstemning
  Stk. 1. Afstemninger i afdelingen foregår ved almindeligt flertal, med mindre vedtægterne foreskriver andet.

Stk. 2. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot én stemmeberettiget ønsker dette.

Stk. 3. Til valg af arbejdsudvalgsmedlemmer har alle medlemmer mulighed for at stemme på en over halvdelen af det antal, der skal vælges.

 • 11. Opstilling til byrådsvalget.
  Stk. 1. Opstillingslisten til Kommunalbestyrelsen i Gentofte vedtages på en generalforsamling eller på et afdelingsmøde. Afdelingsmødet kan beslutte urafstemning om opstillingslisterne.

Stk. 2. Generalforsamlingen beslutter opstillingsformen samt procedure og tidsplan.

 • 12. Eksterne poster
  Stk. 1. Besættelse af poster i råd, udvalg og nævn, der ikke er forbeholdt kommunalbestyrelsesmedlemmer, foretages af afdelingsmødet efter indstilling fra kommunalbestyrelsesmedlem(mer) / kommunalbestyrelsesbaggrundsgruppen.

Stk. 2. Enhedslistens medlemmer, som vælges til Kommunalbestyrelse, råd, udvalg eller nævn eller andre tillidshverv i kraft af deres medlemskab af Enhedslisten, betaler partiskat efter gældende regler.

 • 13. Økonomi og Tegningsregler
  Stk. 1. Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Arbejdsudvalget, er ansvarlig for afdelingens økonomi over for generalforsamlingen og afdelingsmødet.

Stk. 3. Afdelingens regnskab er åbent for alle medlemmer og fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 4. Kassereren fører afdelingens regnskab og holder løbende arbejdsudvalget orienteret. Midler, som ikke skal anvendes til den daglige drift, indsættes på afdelingens bankkonto.

Stk. 5. Arbejdsudvalget meddeler de nødvendige bankfuldmagter til kassereren. Dog kræver betalinger og overførsler af beløb over 3.000 kr. at såvel kassereren som mindst et andet medlem af arbejdsudvalget underskriver.

Stk. 6. Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et medlem af arbejdsudvalget eller af to medlemmer af arbejdsudvalget i forening.

Stk. 7. Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af min. 2/3 af arbejdsudvalgetE            .

Stk. 8. Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

 • 14. Vedtægtsændringer
  Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan kun foretages på en generalforsamling, og ændringsforslag skal sendes ud til alle medlemmer sammen med dagsordenen eller senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer kan stilles af arbejdsudvalget eller et medlem. Forslag til vedtægtsændringer skal være arbejdsudvalget i hænde senest tre uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, eller almindeligt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

 • 15. Nedlæggelse
  Stk. 1. Til nedlæggelse af afdelingen kræves 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. I tilfælde af afdelingens nedlæggelse tilfalder afdelingens økonomiske aktiver Enhedslisten – de rød-grønne.

 • 16. Hæftelse
  Afdelingen hæfter for af de afdelingen påhvilende forpligtelser med den afdelingen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller arbejdsudvalg nogen personlig hæftelse.
 • 17. Ikrafttræden
  Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen af ændringer den.

28 februar 2013

Ændret 18 februar 2014, — nyt AU konstituerer sig med 1 til 2 kontaktpersoner

Ændret 26 marts 2017..§ 13, nyt stk 5-6-7-8. stk 3. ”bogholderi” ændret til ”regnskab”

Ændret 31 januar 2021. § 8 Stk 7, tilføjelse: SUF- og RGU- (Rød grøn ungdom) har…..