Job og uddannelse til flere

Et vigtigt led i at bevare velfærden i kommunen er, at bevare og skabe nye arbejdspladser. Enhedslisten vil arbejde for at skaffe udliciterede jobs tilbage til kommunen og sikre ordentlige arbejdsforhold for alle. De opgaver som kommunen er nødt til at sende i udbud, skal være omfattet af effektive sociale klausuler og arbejdsmarkedsklausuler.

Borgere, der er ramt af arbejdsløshed, skal hjælpes i job og ikke udsættes for unødig kontrol. Enhedslisten vil arbejde for, at der i Gentofte sættes massivt ind med hjælp og støtte til mennesker ramt af arbejdsløshed, og at der tilbydes reelle job i kommunen.

De lediges faglige og personlige kompetencer skal bruges og sættes i spil i relevante job, der giver mening for borgerne og er med til at skabe udvikling. Hvis Gentofte Kommune skal være en foregangskommune, skal anvisningen og jobvejledningen tilbage til A-kasserne, så borgerne ikke sendes ud i meningsløse og stressende jobtilbud.

Gentofte Kommune har brug for innovation og virksomheder, der kan være med til at skabe grøn omstilling og dynamik i byen. Der skal etableres gunstige vilkår for virksomheder, der i særlig grad bidrager til en bæredygtig udvikling og et rummeligere arbejdsmarked. Enhedslisten vil gerne lave positiv særbehandling for socialøkonomiske projekter, kooperative virksomheder og erhvervs-drivende, der har andre ambitioner end profit og personlig vinding.

Kommunens udbudsmateriale skal være så enkelt som muligt, da mange mindre håndværksmestre bruger mange ressourcer på at byde ind på opgaver, kommunen sender i udbud. Samtidig skal der være bedre mulighed for rådgivning fra kommunens side.

Kommunen bør sikre, at kommunalt ansatte aflastes i forbindelse med videreuddannelse og jobrotation, og får tildelt nødvendige ressourcer for at undgå nedslidning.

Kommunen bør genoprette kommunale jobs ved at rulle nedskæringer tilbage, samt igangsætte renovering af skoler og andre kommunalt ejede bygninger på en måde, som giver det størst mulige løft til lokale håndværksvirksomheder og lokale arbejdspladser.

Gentofte Kommune skal i fremtiden sikre, at udfaldstruede arbejdsløse undgår at komme på kontanthjælp, at de bliver efteruddannede, kommer i arbejde eller som minimum genoptjener retten til dagpenge. Enhedslisten kæmper for at arbejdsløse behandles ordentligt.

Gentofte Kommune skal i højere grad bruge lokale håndværksmestre til mindre renoveringsopgaver. Det vil være mere bæredygtigt, at bruge lokale virksomheder, der ikke skal bruge energi på at køre til og fra Gentofte Kommune og samtidig vil det skabe større ejerskab til den lokale skole, daginstitution eller park.

Enhedslisten vil presse på for at kommunen støtter udvikling af et grønt iværksættermiljø med særlig fokus på udvikling af kreative, grønne og bæredygtige løsninger, bl.a. ved at støtte etablering af væksthuse, hvor flere iværksættere er under samme tag og kan benytte fælles faciliteter. Dette er en mulighed for at iværksætterne kan bruge hinanden uden at “knække halsen” på udgifter til de meget dyre kontorlejemål, der traditionelt tilbydes i Gentofte.

Gentofte Kommune skal stille klare krav til virksomheder og kommunale leverandører om at tage et socialt ansvar ved at indgå sociale kontrakter. Kontrakterne skal sikre oprettelse af fleksjob og praktikpladser til unge.

Hovedentreprenøren skal være ansvarlig for de underentreprenører, som udfører opgaverne. Dermed sikres det, at alle medarbejdere ansættes på gældende overenskomstmæssige vilkår, samt at arbejdsmiljølovgivningens krav om sikkerhed på arbejdspladserne overholdes. Kommunen skal omhyggeligt kontrollere, at klausulerne i de sociale kontrakter overholdes.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at der udarbejdes en kommunal beskæftigelsesplan
  • at der oprettes fleksjob, lærer- og/eller praktikpladser til både unge og voksne
  • at der indføres kædeansvar, som gør entreprenøren ansvarlig for underentreprenører
  • at borgere der rammes af 225 timers reglen og får integrationsydelse får en jobgaranti
  • at beskæftigelsesmuligheder fremmes til personer der er truet af kontanthjælpsloftet
  • at der etableres en kommunal servicevirksomhed for borgere med nedsat arbejdsevne
  • at der tilbydes kommunale praktikpladser med en overenskomstmæssig løn
  • at frivilligt arbejde ikke bruges til løsning af kommunale kerneopgaver