Øresund for alle

 

Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte udarbejdede i 2007 et visionært udviklingsprojekt for kysten mellem Charlottenlund Fort og Hellerup Havn. Enhedslisten i Gentofte støtter ideen med at skabe en strandsti, som kan forbinde de lokale strande. Vi støtter også, at der arbejdes med en samlet kystsikring for alle lodsejere.

Danmarks Naturfredningsforenings projekt lader sig ikke gennemføre, hvis det fastholdes som et begrænset og isoleret tiltag, hvor nogle få grundejeres modstand tillægges uforholdsmæssig stor vægt. Derfor skal projektet løftes ind i en større vision for Charlottenlund og Øresunds fremtid. Enhedslisten i Gentofte ser forslaget om en strandsti som en anledning til rejse det grundlæggende spørgsmål: Hvad vil Gentofte Kommune med sin kyststrækning langs Øresund?

Få klenodier tilbage

Set i et historisk perspektiv var Klampenborg og Bellevue-området i sidste århundrede et helt unikt samlingspunkt for københavnere, der tog hestevognen – og senere toget – til Klampen-borgs mange forlystelsessteder. Ud over Slottet, Kavalérgården og Akvariet er der kun nogle få klenodier tilbage, bl.a. Bellevue-teateret, Arne Jacobsens byggerier og Skovridderkoen, som måske er den næste bygning, der må lade livet.

Plan for Øresundsområdet

Desværre lykkedes det ikke i første omgang at købe Danmarks Akvariums bygning. Bygningens fremtid er dermed usikker, idet den risikerer at blive revet ned. I 2017 bliver Charlottenlund Slot frigivet sammen med Kavalergården. Gentofte Kommune får dermed en hel unik mulighed for at nytænke Charlottenlunds funktion som kulturelt, kunstnerisk og rekreativt område.

Set i lyset af det overordnede hensyn om at bevare Gentofte Kommunes kultur- og naturværdier er Strandstien blot ét af flere projekter, der skal tænkes sammen til en fælles plan for, hvad Gentofte Kommune vil med Øresund og Charlottenlund. Derfor foreslår Enhedslisten at der i næste kommunalbestyrelsesperiode tages initiativ til at udvikle en “Plan-Øresund”. Det skal ske via en borgerinddragelsesproces, hvor strandsti-projektet, akvariebygningen, slottet, kavalérgården m.v. indgår og vurderes i en samlet vision for Charlottenlund Slot og Slotsparks udvikling ved Øresund. Da Plan-Øresund i høj grad vil have en regional og national betydning, skal omegnskommunerne og folketinget inddrages i processen.

Kommunen skal købe akvariebygningen

Enhedslisten foreslår, at kommunalbestyrelsen som et af sine første skridt, sikrer sig lejemulighed eller forkøbsret til akvariebygningen som Gentoftes kommende kulturhus.

Plan-Øresund-processen bør kickstartes med et udspil fra kommunalbestyrelsen, der formulerer den første visionsskitse til diskussion på borgermøder med deltagelse af eksperter inden for kultur, kunst, arkitektur, natur, kystsikring og byudvikling m.v. Møderne skal danne grundlag for, at Kommunalbestyrelsen senere udarbejder et konkurrenceprojekt, hvor internationale projektteams inviteres til at byde ind med forskellige udmøntninger af kommunalbestyrelsens vision.

Gør Gentofte til et enestående kulturfyrtårn i hele Region Øresund.