Kommunalt valgprogram 2017

Download valggrundlaget som PDF-fil:
Enhedslisten Gentofte Kommunale Valggrundlag 2017 ( 14.8)

ENGAGEMENT KAN SKABE FORANDRINGER
For den mindste forbedring og imod den mindste forringelse

BRYD MED ENEVÆLDEN I GENTOFTE
Der er behov for et systemskifte

GRØN OMSTILLING FOR ET CO2 – FRIT GENTOFTE I 2028
En ambitiøs klimaplan
En sund og kemikaliefri kommune

FOR ET AKTIVT BORGERDEMOKRATI
Den nye politiske struktur
Inddragelse og samskabelse
Nærdemokrati og lokalråd
Borgerombudsmand

SIKRING AF BEDRE VELFÆRD TIL ALLE
Mennesker frem for systemer
Værdig ældrepolitik
En aktiv ungepolitik
Styrke de kommunale folkeskoler
Flere i beskæftigelse

FLYGTNINGE ER VELKOMNE I GENTOFTE
Flere almene boliger og flygtningeboliger

 ET AKTIVT KULTURLIV I GENTOFTE
Styrk kulturarven og giv borgerne adgang til kysten

ØGET KOMMUNAL SELVSTYRE
Større åbenhed om kommunens økonomi

ENGAGEMENT KAN SKABE FORANDRINGER
Enhedslisten arbejder for at mobilisere lokale kræfter for at forsvare og for at udvikle velfærds-samfundet. Skal der for alvor gennemføres større forandringer i Gentofte Kommune, er det nød-vendigt med engagement og aktivitet.

Vores indsats i kommunalbestyrelsen kan kun lykkes med solid støtte udefra. Derfor er det vigtigt for os, at folk selv bliver aktive og organiserer sig. Alle grupper, der arbejder mod nedskæ-ringer eller for progressive forandringer vil finde en allieret i Enhedslisten. Vi kæmper for, at alle borgere behandles ordentligt, og at alle borgere får del i velfærden.

Et vigtigt og nødvendigt led i samspillet imellem kommunalbestyrelsen og det folkelige pres udenfor, er maksimal åbenhed omkring det politiske arbejde. Enhedslisten arbejder derfor for fuld åbenhed i beslutningsprocesserne.

Enhedslisten vil forsøge at rette op på dårlig national lovgivning, ved f.eks. at indgå i aktiviteter der kan modvirke forringelser af kontanthjælpen og integrationsydelsen. Vi støtter at kommunalt ansatte, f.eks. lærere og pædagoger, får gode lokale aftaler med kommunen.

Den politiske udvikling i Gentofte er begrænset af regeringens stramme økonomiske styring af kommunerne. En­heds­­­lis­ten arbejder landspolitisk for at udvide mulighederne for selvbestem-melse og lo­kalt demokrati. Vi støtter lokale og nationale bevægelser, der arbejder imod sociale nedskæringer, for øget velfærd og sikring af borgernes rettigheder. Derfor samarbejder En-hedslisten med folkelige bevægelser som fagbevægelsen, Velfærdsalliancen, Bekæmp Fattigdom Nu, Næstehjælperne, Venligboerne m.v.

For Enhedslisten er ”ansvarlig økonomisk politik” ikke blot et spørgsmål om økonomisk balance, men også et spørgsmål om at politikken ikke belaster miljø og klima. Enhedslisten i Gentofte arbejdet efter det parlamentariske princip, om at vi stemmer for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse.

BRYD MED ENEVÆLDEN I GENTOFTE
Enhedslisten står for åbenhed, for reel borgerindflydelse, og for at partierne går ind i et bredt politisk samarbejde om borgernes problemer og udfordringer. Vi mener at der er behov for et brud med den konservative ledelse af kommunen, hvor det konservative flertal har skabt en magtarrogance og en politisk kultur, der skaber politikerlede.

Gentofte trænger til et systemskifte og til en ny borgmester, der kan skabe åbenhed og et bredt samarbejde. Der er brug for nye visioner for Gentofte, når det gælder udvikling af det lokale demokrati, samskabelse og borgerinddragelse. Flere beslutninger skal lægges ud i lokalsam-fundene. Lokalråd og lokale kultur- og medborgerhuse skal bidrage til at skabe velfungerende lokalsamfund. Et systemskifte kræver, at partierne bryder med dels- og hersk-politikken, hvor de enkelte partier bliver ”købt” via politiske poster og ”ben”, der tildeles af en borgmester, der til gengæld kræver politisk ro og fuld loyalitet. Det fører til en lukket politisk kultur, hvor demokratisk dialog erstattes af politisk kynisme og et magtspil, som er uværdigt for demokratiet. Et system-skifte vil føre til at mange flere kompetencer og kræfter vil kunne bruges konstruktivt til gavn for borgerne i Gentofte Kommune.    

GRØN OMSTILLING FOR ET CO2 – FRIT GENTOFTE I 2028
En ambitiøs klimaplan. Gentofte Kommune er i gang med en række gode klimatiltag, der baner vejen for et mindre CO2-udslip, men kommunen har brug for at opsætte mere ambitiøse mål for klimaindsatsen. Gentofte Kommune skal derfor udarbejde en klimaplan, der har som mål, at kommunen bliver CO2-neutral i 2028.

Gentofte Kommune skal sætte mål og tage initiativer inden for 4 spor, hvor målet om CO2-neutralitet skal bruges som løftestang for øget livskvalitet, innovation, jobskabelse og investeringer i grønne teknologier. Der skal fokuseres på 1. Energiforbrug. 2 Energiproduktion. 3 Grøn mobilitet. 4. Gentofte Kommune som klimavirksomhed.

Gentofte Kommunes nuværende klimaindsats mangler klare mål og effektive handleplaner, der kan sikre at en øget andel af elforbruget kommer fra vedvarende energikilder. Kommunen skal motivere virksomheder og private til at vælge mere effektive energiløsninger. Målene for reduktion af CO2-udledningen fra Gentofte Kommune er for uambitiøse.

Økonomiske tilskud skal gøre klimavenlige løsninger, som energirenoveringer og solceller, mere tilgængelige og attraktive. Kommunens virksomheder og leverandører skal miljøcertificeres, og de skal formulere konkrete miljømål og handleplaner for at spare på el, varme, vand, og rå­stof­fer.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at kommunale og private bygninger målrettet isoleres og energisikres
 • at energiproduktionen omstilles til grønne energiformer
 • at der i boliger og i virksomheder sker en reduktion af varme- og elforbrug
 • at der opsættes flere solceller på kommunale bygninger
 • at der udfærdiges skrappere energikrav ved kommunalt og privat byggeri
 • at der bruges mindre sprøjtegift og pesticider
 • at kommunen investerer i vindmøller uden for kommunens grænser
 • at kommunens bilpark udskiftes til el-biler hvor det er muligt
 • at der stilles klimakrav i forbindelse med indkøbspolitik og i forhold til leverandører
 • at der sorteres mere organisk affald i kommunens genbrugsordning
 • at der opsættes flere el-ladestationer ved parkeringspladser
 • at sortering i metal og plast gøres obligatorisk for kommunens borgere
 • at etagebyggeri får tilbudt gratis containere af kommunen

En sund og kemikaliefri kommune. Gentofte skal være en sund og kemikaliefri kommune, hvor børn, voksne og ældre får de bedst mulige betingelser for sunde valg. Enhedslisten mener, at daginstitutioner, pleje- og ældreboliger, og sociale institutioner skal kunne tilbyde økologisk mad.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at der serveres sund og økologisk mad
 • at de enkelte pleje- og ældreinstitutioner selv laver maden
 • at uddanne børn og unge som ”genbrugs-ambassadører”
 • at der etableres et eller flere sundhedshuse i kommunen

Som et led i en grøn omstilling skal Gentofte Kommune have en aktiv og bæredygtig trafikpolitik, der mindsker behovet for biltrafik og styrker den kollektive trafik. Nye cykelstier skal etableres, de slidte cykelstier skal repareres, og der skal være bedre og mere lys til de bløde trafikaner. Der skal på kommunens hjemmeside være reference til delebilsordninger.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at bydelscentrene gøres bedre tilgængelige og sikre for alle borgere
 • at der laves en plan for udvidelse af cykelnettet og bedre cykelparkering i bydelscentrene
 • at der arbejdes med forsøg med shuttlebusser på tværs af kommunen  

 FOR ET AKTIVT BORGERDEMOKRATI
De Konservative har haft flertallet igennem mange år. Det har skabt en kultur, hvor borgmesteren bestemmer stort set alt. Der indkaldes til borgermøder, men der bliver ikke skrevet referater og lyttet til borgernes ønsker. Borgmesteren fremsætter ofte forslag uden at embedsmænd har vurderet og analyseret disse. Borgmesteren kræver fuld loyalitet af sine samarbejdspartnere og han tåler ikke at budgetforligspartier offentligt kan have særstandpunkter. Beslutninger bliver taget bag lukkede døre, og der lægges låg på en åben og demokratisk debat om udviklingen i Gentofte.

Den nye politiske struktur. Den nye politiske struktur med opgaveudvalg italesættes som en demokratisk udvikling, hvor man inddrager borgerne, men reelt har borgmesteren centraliseret magten, og overført øget beslutningskompetence til sig selv. Ved at reducere de faste fagudvalg fra 12 møder til 4 møder om året og ved at overføre beslutningskompetence fra fagudvalgene til Økonomiudvalget, undergraver Hans Toft demokratiet og begrænser de politiske mindretals indflydelse.

De mange opgaveudvalg styres ligeledes centralt fra som en ”top-down-proces”, og de nedsatte udvalg har ingen indflydelse på udvalgenes kommissorier. Gentofte Kommunes eksterne evalue-ring af den nye struktur og opgaveudvalgene er et ”politisk bestillingsarbejde”. Der er ikke tale om en seriøs undersøgelse af den nye strukturs konsekvenser og dilemmaer for det lokale demokrati.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at der afholdes mindst 8 årlige møder i de enkelte fagudvalg
 • at antallet af opgaveudvalg årligt begrænses til mellem 2 – 4 udvalg
 • at deltagerne i opgaveudvalgenes får direkte indflydelse på udvalgenes kommissorier
 • at deltagerne får direkte indflydelse på de endelige rapporter fra udvalgene
 • at opgaveudvalgene sammensættes ud fra kompetencer og ikke ud fra partitilhørsforhold
 • at der i 2018 foretages en ny og uvildig evaluering af den nye politiske struktur

Inddragelse og samskabelse. Ind­dra­gelse af borgernes viden og ideer vil kvalificere kommunens beslutninger og skabe en mere aktiv op­bakning bag kommunens visioner og handleplaner. De folkevalgte skal ”styre” de kommunale topchefer, ikke omvendt. Forældrebestyrelser og de menige kommunale medarbejdere skal sikres større inddragelse og indflydelse på beslutningerne.

For at styrke demokratiet og inddragelse af borgerne i beslutninger og i den politiske proces, foreslår Enhedslisten, at kommunalbestyrelsen igangsætter et arbejde med at udforme en samskabelsespolitik for Gentofte Kommune. Kommuner har i dag pligt til at arrangere høringer for borgerne i forbindelse med ændringer af lokalplaner.

En samskabelsespolitik skal gå skridtet videre og inddrage borgerne og interessenter direkte som medskabere i den politiske beslutningsproces. En samskabelsespolitik er både et forsøg på at videreudvikle den politiske kultur, men også en udfordring af borgernes selvforståelse som “brugere” og “forbrugere” af den kommunale service. Borgerne skal involveres og se sig selv som en aktiv del af demokratiet og den politiske beslutningsproces.

I udviklingen af en samskabelsespolitik skal der bl.a. ses på mulighederne i elektroniske borger-paneler, borgerbudgetter og borgerinddragelse i budgetprioriteringer. Udviklingen skal igangsætte en proces, der både leder frem til ændringer i den politiske praksis, f.eks. arbejdsmåder og kommunikation, men som også peger på nye strukturelle ændringer, som f.eks. oprettelse af lokalråd i kommunens bydele.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at kommunen udarbejder en klar borgerinddragelses- og samskabelsespolitik
 • at der oprettes elektroniske borgerpanelser (geografisk og aldersmæssigt)
 • at elektroniske høringsværktøjer skal anvendes
 • at forvaltning og politikerne udvikler en værktøjskasse i samskabelse og inddragelse
 • at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer hæves fra 19 til 25 personer
 • at kommunalbestyrelsesmøderne live-streames

Nærdemokrati og lokalråd. Styrkelse af demokratiet må tage udgangspunkt i styrkelse af bysamfundene og lokalområderne. Det kan ske via lokalråd, der kan finansieres via en årlig bud-getbevillig og som får overført beslutningskompetence fra kommunalbestyrelsen. Formålet med lokalråd kan være, at øge samskabelsen og at inddrage lokale interessenter. Lokalrådene kan fungere som bindeled imellem områdets borgere og politikerne på rådhuset og skabe dialog om spørgsmål, der har betydning for bydelen. Lokalrådene kan bestå af repræsentanter fra borgere, foreninger, organisationer og brugerbestyrelser m.v.

Inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger i sager, der har særlig betydning for bydelen, kan lokalrådene holde lokale møder og udarbejde høringssvar til Kommunalbestyrelsen. Lokal-rådene kan holde borgermøder, når de finder det relevant. Rådene skal kunne henvende sig til kommunens forvaltninger og politikere om lokale spørgsmål, problemstillinger og ideer, som borgere eller lokaludvalgets medlemmer ønsker at sætte fokus på.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at det repræsentative demokrati suppleres med dannelse af lokalråd
 • at lokalrådene får høringsret og beslutningsret i forhold til lokale spørgsmål
 • at der overføres politisk kompetence og økonomi til lokalrådene
 • at lokalrådene skaber lokalt ejerskab og sammenhold via lokale biblioteker/kulturhuse

Borgerombudsmand. Enhedslisten vil tage initiativ til, at Gentofte Kommune får en ”borger-ombudsmand”, der kan hjælpe borgerne med at klage over kommunens afgørelser og derved styr-ke borgernes retssikkerhed og dialog med kommunen. Ombudsmanden skal påse, at forvaltnin-gen, politikerne og borgerne indgår i et samspil til alles tilfredshed. Borgerombudsmanden skal være uafhængig af udvalg, forvaltninger og borgmester. Borgerombudsmanden skal kunne fore-tage undersøgelser på kommunalbestyrelsens begæring eller på eget initiativ og på opfordring af borgere, ansatte og institutioner og virksomheder.

Den kommunale borgerombudsmand gives fuld ytringsfrihed i relation til at rejse generelle pro-blematikker – også – i pressen. Den kommunale borgerombudsmand kan således både internt og eksternt rette kritik af forvaltningen og har til opgave løbende at orientere Kommunalbestyrelsen om udviklingen indenfor de forskellige områder borgerombudsmanden bliver opmærksom på – herunder indstille til mulige tiltag, foranstaltninger, samt ændringer i sagsbehandlingen. 

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at borgerne skal kunne henvende sig anonymt om konkrete forvaltningssager
 • at ombudsmanden skal kunne tage sager op af egen drift
 • at ombudsmanden skal sikres fuld uafhængighed og fuld ytringsfrihed
 • at ombudsmanden får kontor uden for rådhuset

SIKRING AF BEDRE VELFÆRD TIL ALLE
Mennesker frem for systemer. Enhedslisten vil gøre op med New Public Management-tanke-gangen, hvor alt skal måles og vejes i den offentlige sektor. Vi vil arbejde for, at primæropgaven for hjemmehjælpere genindføres, og at kontakten til borgerne er i fokus frem for registrering og dokumentation.

Der skal etableres flere gratis kommunale tilbud for borgere med psykiske lidelser, så disse sygdomme behandles på lige fod med fysiske lidelser. Gentofte skal være en overskudskommune, der er kendt for at tage hånd om de svageste mennesker, der har brug for hjælp og støtte i hverdagen.

Enhedslisten vil arbejde for: 

 • at de pædagogiske dagtilbud får større frihed og selvbestemmelse
 • at de ansatte i dagtilbud og skoler får mere indflydelse på egne arbejdsforhold
 • at pædagogerne og lærernes faglighed konstant optimeres gennem efteruddannelse
 • at vikarkorpset i de enkelte institutioner udvides
 • at der tilføres ekstra ressourcer til håndtering af inklusion i daginstitutioner og skoler
 • at der er bedre normering i institutionerne også i ydertimerne
 • at sociale institutioner og bosteder skal have bedre rammer og bemanding
 • at der ansættes flere psykologer, pædagoger og sagsbehandlere i Familiecenteret
 • at sagsbehandlere i Børn- og Familieafdelingen max. skal have 25 sager

En værdig ældrepolitik. Der bliver flere og flere ældre, og de lever længere og længere. Derfor er der en stor udfordring i forhold til dels at fastholde ældre længst muligt i eget hjem og at kunne tilbyde beskyttede boliger og plejehjem, når det er relevant.

Også borgerne i Gentofte udvikler mange livsstilssygdomme, der skaber dårlig livskvalitet og mange udgifter for samfundet. Gentofte kommune skal have fokus på forebyggelse og sundhedsfremme for at forebygge de mange livstilssygdomme.

Enhedslisten vil arbejde for: 

 • at der satses på kommunale hjemmeplejeordninger frem for på private firmaer
 • at der på akutområdet forebygges, så antallet af genindlæggelser reduceres
 • at der sker et bredt kompetenceløft af medarbejdere i hjemmeplejen
 • at seniorrådets indflydelse udvides og at der lyttes mere til rådets anbefalinger
 • at støtte i videst mulig omfang tager udgangspunkt i individets egne formulerede behov
 • at mad og måltider stimulerer sanser, oplevelser og styrker relationer
 • at ældre kan benytte lokale medborgerhuse som spise- og aktivitetshuse

En aktiv ungepolitik. Det kan være svært at være ung i det ”pæne” Gentofte, som har et godt udbud af sports- og fritidstilbud. Men unge kan have det svært med ensomhed, og en del unge er psykisk sårbare. Internettet fungerer – på godt og ondt – som et ”mødested” for unge, der i kampen for at styrke eget selvværd, ofte mobber hinanden.

De unge skal have mulighed for at udvikle et selvstændigt ungdomsliv og et aktivt ungdomsmiljø i kommunen, og de skal have medbestemmelse i forhold til, hvordan ressourcer og penge bruges. Kommunen skal oprette ungdomsråd i samarbejde med Netværket af Ungdomsråd, så de unge kan udvikle input til kommunalpolitikken og selv igangsætte projekter.

Mange unge henvises til at drikke og feste i de kommunale parker, da de ikke har noget sted at være. Enhedslisten ønsker, at Gentofte også bliver et sted, som de unge har lyst til at flytte til og bliver et sted, hvor unge vælger at blive boende.

Enhedslisten vil arbejde for 

 • at ”internetdannelse” sættes på skoleskemaet fra indskolingen og frem
 • at der oprettes et ungdomsråd med indflydelse og som mødes med kommunalbestyrelsen
 • at støtten øges til projekter oprettet af og for unge
 • at der etableres fysiske væresteder der ikke 24/syv overvåges af voksne
 • at der etableres flere tilbud til sårbare unge
 • at brugerbetaling fjernes på undervisnings- og kulturtilbud til unge
 • at der oprettes flere uddannelsespladser og praktikpladser
 • at sociale krav til leverandører inkluderes i kommunens indkøbspolitik
 • at der etableres flere ungdoms- og kollegieboliger til en husleje, der kan betales på SU
 • at kommunen skærper sit fokus på unges misbrug og misbrugsadfærd

 Styrk de kommunale folkeskoler. Besparelser på skoleområdet er tåbelige i et land, hvor vi skal leve af menneskelig viden og kreativitet. Enhedslisten vil arbejde for et skolemiljø, hvor der er fokus på det enkelte barns muligheder, og hvor forudsætninger for kreativitet styrkes – både til gavn for barnet og for fællesskabet.

Enhedslisten støtter det frie skolevalg, men mener, at det må være et politisk mål, at kvaliteten i alle kommunale folkeskoler er så høj, at de bliver borgernes førstevalg i lokalområdet fremfor privatskoler. Folkeskolerne skal ikke være ens, og må gerne have forskellige profiler.

Enhedslisten støtter lærernes kamp for fælles arbejdstidsaftaler og vil sikre bedre arbejdsforhold for lærerne, hvilket er en forudsætning for at børnene modtager god, engageret og kvalificeret undervisning. Enhedslisten er imod brugerbetaling i skolerne, og imod at børnefamilierne selv skal bidrage med computere og IT.

Enhedslisten mener, at små skoler giver en tryg ramme for børnenes skolegang, og at de kan være med til at fastholde børn med specielle skoleudfordringer. Derfor vil vi modarbejde tendenser til høje klassekvotienter eller større elevtal i skolerne – som en følge af skole- og klassesammenlægninger på grund af små årgange. Enhedslisten vil arbejde for en bedre integration og inklusion i kommunens folkeskoler, gennem opkvalificering af den etablerede lærer/pædagog kreds, kombineret med en kvalitativ opnormering.

Enhedslisten mener, at de enkelte skoler skal have større frihed til selv at vælge deres pædagogiske og didaktiske metoder, og at man skal undgå koncept-modeller som ”Synlig læring”.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at der højest må være 22 elever i hver skoleklasse
 • at lærere og pædagoger skal have mere indflydelse på egne arbejdsforhold
 • at folkeskolerne skal have bedre normeringer
 • at der skal tilføres ekstra midler til inklusion og uddannelse
 • at der på hver skole implementeres en synlig inklusionspolitik
 • at skolerne skal have en politik for at begrænse deling af internet-porno
 • at der skal laves en plan for renovering af nedslidte skolebygninger
 • at der skal ekstra fokus på mobning og trivsel

Flere i beskæftigelse. Et vigtigt led i at bevare velfærden i kommunen er, at bevare og skabe nye arbejdspladser. Enhedslisten vil arbejde for at skaffe udliciterede jobs tilbage til kommunen og sikre ordentlige arbejdsforhold for alle. De opgaver som kommunen er nødt til at sende i udbud, skal være omfattet af effektive sociale klausuler og arbejdsmarkedsklausuler. 

Borgere, der er ramt af arbejdsløshed, skal hjælpes i job og ikke udsættes for unødig kontrol. Enhedslisten vil arbejde for, at der i Gentofte sættes massivt ind med hjælp og støtte til mennesker ramt af arbejdsløshed, og at der tilbydes reelle job i kommunen.

De lediges faglige og personlige kompetencer skal bruges og sættes i spil i relevante job, der giver mening for borgerne og er med til at skabe udvikling. Hvis Gentofte Kommune skal være en foregangskommune, skal anvisningen og jobvejledningen tilbage til A-kasserne, så borgerne ikke sendes ud i meningsløse og stressende jobtilbud.

Gentofte Kommune har brug for innovation og virksomheder, der kan være med til at skabe grøn omstilling og dynamik i byen. Der skal etableres gunstige vilkår for virksomheder, der i særlig grad bidrager til en bæredygtig udvikling og et rummeligere arbejdsmarked. Enhedslisten vil gerne lave positiv særbehandling for socialøkonomiske projekter, kooperative virksomheder og erhvervs-drivende, der har andre ambitioner end profit og personlig vinding.

Kommunens udbudsmateriale skal være så enkelt som muligt, da mange mindre håndværksmestre bruger mange ressourcer på at byde ind på opgaver, kommunen sender i udbud. Samtidig skal der være bedre mulighed for rådgivning fra kommunens side.

Kommunen bør sikre, at kommunalt ansatte aflastes i forbindelse med videreuddannelse og jobrotation, og får tildelt nødvendige ressourcer for at undgå nedslidning.

Kommunen bør genoprette kommunale jobs ved at rulle nedskæringer tilbage, samt igangsætte renovering af skoler og andre kommunalt ejede bygninger på en måde, som giver det størst mulige løft til lokale håndværksvirksomheder og lokale arbejdspladser.

Gentofte Kommune skal i fremtiden sikre, at udfaldstruede arbejdsløse undgår at komme på kontanthjælp, at de bliver efteruddannede, kommer i arbejde eller som minimum genoptjener retten til dagpenge. Enhedslisten kæmper for at arbejdsløse behandles ordentligt.

Gentofte Kommune skal i højere grad bruge lokale håndværksmestre til mindre renoveringsopgaver.  Det vil være mere bæredygtigt, at bruge lokale virksomheder, der ikke skal bruge energi på at køre til og fra Gentofte Kommune og samtidig vil det skabe større ejerskab til den lokale skole, daginstitution eller park.

Enhedslisten vil presse på for at kommunen støtter udvikling af et grønt iværksættermiljø med særlig fokus på udvikling af kreative, grønne og bæredygtige løsninger, bl.a. ved at støtte etablering af væksthuse, hvor flere iværksættere er under samme tag og kan benytte fælles faciliteter. Dette er en mulighed for at iværksætterne kan bruge hinanden uden at ”knække halsen” på udgifter til de meget dyre kontorlejemål, der traditionelt tilbydes i Gentofte.

Gentofte Kommune skal stille klare krav til virksomheder og kommunale leverandører om at tage et socialt ansvar ved at indgå sociale kontrakter. Kontrakterne skal sikre oprettelse af fleksjob og praktikpladser til unge.

Hovedentreprenøren skal være ansvarlig for de underentreprenører, som udfører opgaverne. Dermed sikres det, at alle medarbejdere ansættes på gældende overenskomstmæssige vilkår, samt at arbejdsmiljølovgivningens krav om sikkerhed på arbejdspladserne overholdes. Kommunen skal omhyggeligt kontrollere, at klausulerne i de sociale kontrakter overholdes.

Enhedslisten vil arbejde for: 

 • at der udarbejdes en kommunal beskæftigelsesplan
 • at der oprettes fleksjob, lærer- og/eller praktikpladser til både unge og voksne
 • at der indføres kædeansvar, som gør entreprenøren ansvarlig for underentreprenører
 • at borgere der rammes af 225 timers reglen og får integrationsydelse får en jobgaranti
 • at beskæftigelsesmuligheder fremmes til personer der er truet af kontanthjælpsloftet
 • at der etableres en kommunal servicevirksomhed for borgere med nedsat arbejdsevne
 • at der tilbydes kommunale praktikpladser med en overenskomstmæssig løn
 • at frivilligt arbejde ikke bruges til løsning af kommunale kerneopgaver  

 FLYGTNINGE ER VELKOMNE I GENTOFTE
Flere almene boliger og flygtningeboliger. Det er stadig kun 4 % af kommunens boliger der er almene boliger. Det er alt for lidt, idet kommunen har sociale forpligtigelser i forhold til egne borgere og i forhold til flygtninge, der fordeles til kommunerne.

En del af de eksisterende ungdomsboliger er blevet brugt til indkvartering af flygtninge i Gentofte Kommune. Derfor er der mangel på familieboliger og ungdomsboliger. Det er en vigtig opgave at finde grunde, der er velegnede til alment nybyggeri, og der er peget på flere grunde langs S-togs-nettet, som må undersøges nærmere.

Enhedslisten er modstander af, at der indkvarteres unge eller flygtninge på Charlottenlund Slot og i bygningerne i Slotshaven, da området er national kulturarv. Det skal derfor åbnes for offentlig-heden, og der skal laves en lokalplan og en helhedsplan for hele området, der kan gøre området til et kulturelt fyrtårn for borgere i Gentofte og i Storkøbenhavn.

Det er ren symbolpolitik, når Socialdemokraterne, De radikale, Venstre og Konservative foreslår, at der skal etableres ungdomsboliger i bygningerne ved Charlottenlund Slot. Staten vil udleje bygningerne til markedspris og det vil dermed være umuligt for unge, der modtager SU, at få råd til at bo i bygningerne.

Enhedslisten foreslår, at der nedsættes et kommunalt udvalg, der skal kortlægge mulighederne for at bygge alment og fremkomme med en langsigtet plan over bygning af almene boliger og om-bygning af relevante ejendomme, således at kommunen kan varetage sine sociale forpligtigelser i forhold til service- og integrationsloven.

Netværkshuset i Gentofte er en stor succes, men huset ligger i udkanten af kommunen. Derfor er der behov for endnu et netværkshus, der kan ligge i den østlige del af kommunen.

Enhedslisten vil arbejde for: 

 • at der bygges almene boliger ved Charlottenlund Station
 • at kommunen opkøber større villaer og indretter dem som almene boliger
 • at Ørnegårdsvej sikres imod at udvikle sig til et ”udsat boligområde”
 • at der etableres endnu et netværkshus i den østlige del af kommunen
 • at sport og fritidsaktiviteter betales af kommunen i flygtninges integrationsperiode
 • at der skabes et tættere samarbejde om indsatsen med Venligboerne og Næstehjælpere      

ET AKTIVT KULTURLIV I GENTOFTE
Mens de fleste kommuner i Danmark har skabt kultur- og medborgerhuse, hvor borgerne kan mødes og være sammen om kultur, foreningsliv og kunst, mangler der i Gentofte et større kultur,- musikhus for borgerne. Da Charlottenlund Slot og bygningerne i Slotspark er til leje, er det en oplagt mulighed for Gentofte Kommune at leje bygningerne og stille sig i spidsen for et samskabelsesprojekt med Slots- og Kulturstyrelsen, kulturinitiativer, borgere og lokale erhvervs-drivende. Der bør udarbejdes en helhedsplan for hele området, incl. det tidligere Danmarks Akvarium.

Gentofte Kommunes biblioteker er oplagte rammer for lokale kultur- og spisehuse, som kan danne ramme for det lokale forenings- og kulturliv. Enhedslisten mener, at der bør udarbejdes et oplæg om, hvordan de eksisterende biblioteker kan gennemgå en proces, hvor der dannes bruger-bestyrelser, og hvor borgerne får direkte indflydelse og medbestemmelse over bygningernes indhold og fremtidige funktion. Gentofte Kommune skal ”fritstille” bibliotekerne og gøre dem til genstand for lokale borgerudviklingsprocesser.

Der skal skabes mere liv i byens rum, på pladser, veje, stier og i grønne områder. Flere byrum skal gøres aktive via ”bevægelsesprojekter”. F.eks. kan P-pladser efter lukketid omdannes til aktive områder med leg, bevægelse, idræt, motion, kunst og udfoldelse.

Enhedslisten ønsker at skabe strøg med et varieret handelsliv og mødesteder for borgerne. Ved udviklingen af eksisterende bydelscentre skal borgerne og de lokale kræfter inddrages via lokale borgerfora, der skal spille en aktiv rolle i udviklingen af lokalområdet.

Enhedslisten vil arbejde for: 

 • at Gentofte Kommune lejer Charlottenlund Slot og bygningerne i Slotsparken
 • at der gennemføres et samskabelsesprojekt med mange aktører i Slotsparken
 • at de lokale biblioteker udvikler sig til lokale kultur-, aktivitets og spisehuse
 • at der udvikles reel brugerindflydelse i de enkelte huse
 • at lokalråd og foreningsliv får stillet lokaler til rådighed i de lokale kulturhuse
 • at bibliotekerne udbygges fysisk, hvor det er muligt, så der bliver mere plads
 • at der afholdes en åben konference om bibliotekernes udvikling til lokale kulturhuse

STYRK KULTURARVEN – GIV BORGERNE ADGANG LANGS KYSTEN
Gentofte Kommune har en vigtig kulturarv og et kulturlandskab, der skal bevares og gøres tilgængeligt for alle borgere. De gamle forter skal bruges til kulturelle formål og fungere som rekreative samlingssteder for unge og voksne og være videncentre for historiefortælling. Det gælder bl.a. Garderhøjfortet, Nordre Oversvømmelse og Charlottenlund Fort og Charlottenlund Slot.

Gentofte og Nordsjælland er ikke bare rigt på spændende arkitektur og kulturhistorie, området har været et attraktivt sted at bo siden stenalderen. Gentofte Kommune bør folde kulturarven ud og søge støtte fra nationale fonde til bevarelse og revitalisering af den nationale kulturarv.

Kommunens kyststrækninger skal åbnes i endnu højere grad end i dag til glæde for borgere i hele Storkøbenhavn. Bade- og fritidsmuligheder langs kysten skal udbygges, og kommunen skal sikre, at badeforholdenes forbedres, bl.a. ved at begrænse lugtgener fra tang m.v.

Igennem århundreder har borgerskabet haft eneret til havet med private strande og egne både- og badebroer. De konservative i Gentofte forsvarer stadig fortidens privilegier og ønsker kun ad-gang ”til” stranden”, ikke ”langs” stranden, da adgang langs stranden nogle steder vil betyde, at almenvellet sættes før den private ejendomsret til kysten. 

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at kulturarven revitaliseres på Charlottenlund Slots og i Charlottenlund Slotshave
 • at der igangsættes et arbejde med at synliggøre de gamle kulturspor i Charlottenlund Skov
 • at offentligheden får fuld adgang til Øresunds kultur- og naturværdier
 • at der skabes en strandsti og en promenade imellem Hellerup Havn og Charlottenlund

ØGET KOMMUNALT SELVSTYRE
Kommunernes indtægter er sammensat af statslige bidrag, udligninger, indkomstskatter, kom-munal grundskyld, erhvervsafgifter, samt takster og gebyrer. Enhedslistens politik er, som i alle andre sammenhænge, at de bredeste skuldre skal bære den tungeste byrde.

Landspolitisk arbejder Enhedslisten for et brud med de begrænsninger, kommunalfuldmagten i dag sætter for kommunal produktion. Det kommunale selvstyre er i de seneste 10 år blevet ind-skrænket. Enhedslisten arbejder for at øge selvstyret og for at give kommunerne mere magt over økonomien, bl.a. ved at give skatteudskrivningen fri igen, så kommunerne i højere grad kan bestemme over deres økonomi. Det indebærer også størst mulig lempelse, helst afskaffelse, af lofterne for serviceudgifter og anlægsaktiviteter m.v. De statslige restriktioner over for kommu-nerne skal udfordres.

Kommunen skal frit kunne fastsætte den kommunale skat, grundskyld og dækningsafgift. Vi vil sikre ekstra indtægter via øget grundskyld, samt ved besparelse på bureaukrati, dyre kontrol-funktioner, eksterne konsulentfirmer, dyre indkøbsordninger m.v.

For Enhedslisten er skatterne et redskab til at skabe og udvikle velfærd og omfordeling. Hverken en lav eller en høj skat er et mål i sig selv. For Enhedslisten vil en moderat skatteforhøjelse i visse situationer være det mest solidariske valg, f.eks. når alternativet er nedskæringer, fyringer eller et for lavt serviceniveau for flygtninge, ældre, ledige eller borgere, der er på overførselsindkomster.

BRYD MED ENEVÆLDEN – STYRK DEMOKRATIET – STEM PÅ ENHEDSLISTEN