Enhedslisten med i budgetforlig 2024-25

Enhedslisten indgik i 2022 for første gang budgetforlig. Dette skal ses på baggrund af borgmesterskiftet, og på grund af at vi herigennem har fået vigtige ting gennemført: En Borgerrådgiver og flere ansatte sagsbehandlere, der skal nedbringe antallet af klagesager. Flere, bedre og bredere cykelstier. Opsætning af flere hjertestartere og gratis førstehjælpskurser. Gratis energirenoveringsrådgivning. Genindførelse af Filmstriben. Udvidet sportsfripas til vanskeligt stillede børn.

Det betyder dog ikke at alt er godt, fx udvidelsen af Kildeskovshallen i stedet for en ekstra svømmehal, ingen strandsti fra Tuborgmolen til Charlottenlund Fort, samt en for lille kommunalbestyrelse i forhold til kommunens befolkningstal.

Senest har vi som det eneste parti stemt imod ændringen af parkeringspolitikken, som postuleres at skulle forbedre trafiksikkerheden, men skaber problemer for folk i lejlighederne i bydelscentrene og samtidig intet gør i villakvartererne, hvor langt hovedparten af trafikulykkerne sker.

I de kommende år skal vi have gjort noget ved mere omstilling til direkte genbrug, forhindre at ældre bevaringsværdige huset bliver nedrevet, men i stedet bliver smukt renoveret og energiforbedret. Kommunens bygninger skal energirenoveres i et langt højere tempo end det sker i dag.

CO2 forbruget i kommunen skal nedbringes, bl.a. ved flere og bedre cykelstier og sikrere skoleveje. Den offentlige trafik skal forbedres med flere buslinjer med hyppigere afgange og lavere priser. Der skal være langt flere el-ladestandere ved etageejendommene. Der bør samlet set være færre biler og mindre biltrafik i kommunen.

Der skal sættes ind overfor børnefattigdommen i Gentofte, og hjemløse skal hjælpes til en for dem passende bolig.

Kvaliteten af ældreplejen skal højnes, ligesom servicen overfor folk med et handicap skal forbedres. Der er påfaldende diskrepans imellem de pæne resultater af tilfredshedsmålingerne på disse områder og så de konkrete sager, man gang på gang får kendskab til.

Vi har også haft fokus på vandkvalitet i drikkevand (PFAS) og badevandskvaliteten.