Bedre velfærd, miljø og større fokus på klimapolitik

Enhedslisten i Gentofte har i september fremlagt sit budgetforslag for 2020-2021. Læs de 46 forslag til budgettet.

1. MILJØTILTAG LANGS KYSTEN I GENTOFTE KOMMUNE

De årlige tilbagevendende gener fra ildelugtende tang langs kysten i Kommunen, dog hovedsageligt i Hellerup-området, forårsager store gener i form af stank fra rådden tang, ringe fremkommelighed, og er visuelt en sørgelig oplevelse. Besøgende, badegæster, sejlere og naturelskere bliver ramt, og borgerne i lokalområdet tvinges til at lukke døre og vinduer i perioder, hvor det er værst. Dette problem bør løses.

Forslag: Enhedslisten vil indledningsvis foreslå, at der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. i hvert af budgetårene til en årlig oprensning i forsommeren samt efterfølgende deponering og kompostering, ved at der undersøges mulighederne for at indgå et samarbejde med Solrød Biogasanlæg.

I mellemtiden undersøger Kommunalbestyrelsen om der kan udvikles en metode til en varig løsning, således at tangen kan opfanges, inden den når stranden. Vi vil således undgå, at de store værdier, som ligger gemt i en ellers tilgængelig naturoplevelse, går tabt, så vores strande gøres attraktive for gæster og lokalbefolkning.

2. FØRSTEHJÆLPS-KURSER

Gentofte Kommune skal udbyde gratis førstehjælpskurser til borgerne.

Forslag: Der afsættes forsøgsvis 0,1 mio. kr. i 2021 til at udbyde gratis førstehjælpskurser til de borgere, der har lyst til at deltage i et fire timers førstehjælpskursus. Beløbet vil kunne dække, at ca. 200 personer kan deltage i et kursus hos Beredskab Øst. I løbet af 2021 evalueres interessen for kurserne, hvorefter der i forbindelse med budgetaftalen for 2022-25 afsættes et passende beløb til fortsættelse af kurserne.

3. FLERE HJERTESTARTERE I GENTOFTE

Det er 246 registrerede hjertestartere i Gentofte, men kun 119 af dem er døgnåbne. De døgnåbne er ikke placeret hensigtsmæssigt ud fra en ordentlig geografisk fordeling i Kommunen.

Enhedslisten foreslår, at der bliver skabt en bedre dækning af hjertestartere i kommunen, som er tilgængelige for alle borgere hele døgnet. Kommunen skal igangsætte følgende tiltag:

 Kommunen henvender sig til ejerne af de hjertestartere, der kun er åbne i de pågældende butikkers åbningstid og prøver at overbevise dem om, at de bør placere deres hjertestarter, så den er døgnåben.

 Alle kommunens ejendomme, herunder udlejningsboligejendomme, mødesteder (fx netværkshuset mv.), plejehjem (der er overhovedet ikke registreret hjertestartere ved flere af kommunens plejehjem) forsynes med offentligt tilgængelige hjertestartere.

 Alle S-togsstationer forsynes med hjertestartere, evt. også alle busstoppesteder, så man ved hvor der er en hjertestarter i nærhed, uden først at skulle slå op på internettet.

 Kommunen laver en nøje kortlægning af, hvor der er langt til døgnåbne hjertestartere og sørger for, at disse steder får en hjertestarter, dette kan evt. delvist finansieres af fonde (evt. Trygfonden) eller af lokale handlende, foreninger eller boligforeninger. Fx kunne ejendomme med mindst 30 lejligheder tilbydes et tilskud til anskaffelse af en offentlig tilgængelig hjertestarter og et tilskud til det obligatoriske batteriskift hvert tredje år.

Forslag: Enhedslisten foreslår, at der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 til igangsættelse af projekt Flere Hjertestartere. Der afsættes i overslagsårene 0,1 mio. kr. pr. år til fortsat indkøb af nye hjertestartere og vedligeholdelse af eksisterende hjertestartere.

4. FLERE ENERGIRENOVERINGER

Det omfattende arbejde med energirenovering og effektivisering af kommunens over 300 ejendomme skal fremskyndes og desuden indeholde efterisolering af klimaskærm, således at de afsatte midler i investeringsplanen for Energihandleplanen øges væsentligt i budgetperioden 2021-2024, med afsæt i at Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse august 2019 vedtog at Gentofte blev klimapluskommune, og efterfølgende nu også er blevet deltager i DK 2020-projektet. Efter hvert års energirenovering forventes en årlig energibesparelser på 3,0 mio. kr. så den årlige energibesparelse i 2025 er 12 mio. kr.

Forslag: Der afsættes 15 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i overslagsårene. Forslaget finansieres af investeringspuljen.

5. KLIMAPLAN I GENTOFTE KOMMUNE

Klimamål: Reduktion af CO2-udlejdning på 70 % i 2030 og klimaneutral kommune i 2050

Gentofte Kommunes klimatiltag er langt fra ambitiøse nok til, at vi kan mindske CO2 -udslippet i forhold til regeringens og FN`s klimamål. Gentofte Kommune skal derfor officielt tilslutte sig målene om reduktion af CO2-udledning på 70 % i 2030 og have som mål at være en klimaneutral kommune i 2050.

Gentofte Kommunes klimaplan fra 2010 løber frem til udgangen af 2020. Enhedslisten støtter kommunens deltagelse i RealDania, KL´s og regionernes DK2020 klimaprojekt samt KKR Hovedstadens VIP-projekter. Deltagelse i DK2020 klimaprojektet betyder dog, at der tidligst i foråret 2022 bliver udviklet en ny klimaplan for Gentofte Kommune, der erstatter den gamle klimaplan 2010-2020.

I begyndelsen af 2021 skal Gentofte Kommune derfor i lyset af Folketingets kommende klimahandlingsplan sætte sig nye og konkrete mål og udnytte det momentum og motivation for klimahandling den landspolitiske proces skaber hos borgerne. Overordnet handler det om at hastigheden i den grønne omstilling skal sættes drastisk i vejret. Det kræver en mobilisering af institutioner, virksomheder og borgere.

Derfor foreslår Enhedslisten at Gentofte Kommune i foråret 2021 nedsætter et lokalt og klimaråd med deltagelse af lokale eksperter, virksomheder, foreninger, brancheorganisationer, grønne organisationer, tænketanke m.v., der har en konkret viden og praksis i forhold til den grønne omstilling. Rådets opgave er at kvalificere den lokale klimaindsats og rådgive forvaltninger, fagudvalg og kommunalbestyrelsen om nye lokale virkemidler i klimaindsatsen. Inden de årlige budgetforhandlinger kan rådet fremlægge forslag til, hvordan indsatsen øges for at nå de lokale delmål i klimaindsatsen.

I tilknytning til Klimarådet nedsættes ”Gentofte Klima-Borgerting”, der kun består af aktive borgere (klima-ildsjæle), der udvælges ud fra kriterier som køn, alder, job, indkomst og geografi.  Klima-borgertingets opgave er at føre klimaindsatsen helt ud til den enkelte borger og husstand og at mobilisere borgerne til en gennemgribende klimaindsats.

Kommunalbestyrelsen skal komme med forslag til, hvordan Kommunen udvikler en systematisk forbrugskortlægning og registrering af energiforbrug, energistyring og klimarigtig drift. Der skal bl.a. ses på følgende:

 • Yderligere og hurtigere energieffektivisering af kommunale og private bygninger
 • Omstilling af energiproduktionen til grønne energiformer, biomasse og varmepumper
 • Hurtigere reduktion af varmeforbrug og elforbrug i boliger og i virksomheder
 • Opsætning af flere solceller på kommunale bygninger
 • Skærpede energikrav ved kommunale og private ombygninger og nybyggeri
 • Videreudvikling og tilgængelighed af affaldssortering og genbrug
 • Muligheder for reelt genbrug på Genbrugsstationen
 • Investering og opstilling af vindmøller (havvindmøller) og varmepumper
 • Flere sikre cykelstier og 40 km hastighedsbegrænsning på villaveje
 • Bedre offentlig transport, shuttlebusser og grønne transportformer
 • Fokus på at reducere privatbilisme og fremme forsøg med brint og methanol.
 • Udskiftning af kommunens køretøjer til el-drift
 • Etablering af el-ladestandere i nødvendigt omfang
 • Større fokus på regnvandsnedsivning uden om kloaksystemet
 • Etablering af flere forsinkelsesbassiner
 • Kortlægning og offentliggørelse af det stigende overløb direkte i Øresund
 • Krav i forbindelse med indkøbspolitik og klimakrav til leverandører
 • Større fokus på forureningskilder

Forslag: Enhedslisten foreslår at Gentofte Kommune i foråret 2021 tager initiativ til en bred klimakampagne, der inddrager borgere, erhvervsliv, kommunale institutioner m.v. Kampagnen skal bygge på en lokal udmøntning af den landsdækkende klimahandleplan og være et supplement til de igangværende lokale klimainitiativer.

Med udgangspunkt i den landsdækkende klimahandleplan udarbejdes nye lokale mål og klimaindsatser, der skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Der afsættes nye anlægsmidler til specifikke opgaver og der udfærdiges et klimaregnskab til brug for de årlige budgetforhandlinger, hvor det vurderes om kommunens delmål nås og om der er behov for supplerende klimainitiativer.

Der nedsættes et klimaråd og et klimaborgerting, der understøttes via ansættelse af to projektledere. Hertil afsættes 1,5 mio. kr. i 2021, samt 1,5 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår.

6. FLERE BIBLIOTEKARER

Der har gennem siden 2017 været sparet over 9,5 mio. kr. på Gentofte Kommunes biblioteker. Bibliotekerne er et væsentligt element i velfærdssamfundet og bibliotekernes kerneopgave er væsentlig for borgernes mulighed for, at tilegne sig viden om kunst, kultur og litteratur. Kerneopgaven i bibliotekerne skal styrkes og Enhedslisten foreslår derfor at der afsættes 3,0 mio. kr. i budget 2021 og 5,0 mio. kr. i overslagsårene – øremærket til ansættelser af bibliotekarer på kommunens biblioteker.

Forslag: Gentofte Kommunes biblioteker tilføres 3,0 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i alle overslagsårene.

7. OPRETTELSE AF UNGDOMSRÅD

De unge skal have mulighed for at udvikle et selvstændigt ungdomsliv og et aktivt ungdomsmiljø i Kommunen, og unge skal have medbestemmelse i forhold til, hvordan ressourcerne og pengene bruges i forhold til ungdomstiltag. Kommunen skal oprette ungdomsråd i samarbejde med Netværket af Ungdomsråd, så de unge selv kan udvikle input til kommunalpolitikeren og igangsætte relevante projekter.

Som kandidat til ungdomsrådet vælges man for en toårig periode, valget supporteres af skolerne og ungdomsuddannelser, hvor fokus på demokrati og den demokratiske dialog kan indgå i undervisningen.

Ungdomsråddet vil være medvirkende til at engagere Gentofte Kommunes unge i aktivt at deltage i politiske beslutninger og forandringer i Gentofte Kommune.

Forslag (udgiftsneutralt): Ungeområdet får til opgave at være tovholder for igangsættelse af et ungdomsråd og for at agere kontaktperson mellem de unge, den øvrige forvaltning og kommunalpolitikere.

8. KLASSEKVOTIENTEN NEDSÆTTES TIL MAX. 24 ELEVER

Forslag: Det pålægges Børne- og Skoleudvalget at arbejde målrettet for, at klassekvotienten i Gentofte Kommunes skoler bliver på max. 24 elever, og at inde miljøet på skolerne følges tæt. Enhedslisten foreslår – jf. forvaltningens svar – at indfase en lavere klassekvotient over en tiårig periode, således at der fra august 2021 kan indføres et loft på 24 i elever i de nye 0.-klasser, og at loftet fra august 2022 er gældende for både 0.-klasser og 1.-klasser, og så fremdeles. Der skal tilføres 0,5 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 2,7 mio. kr. i 2023 og 3,7 mio. kr. i 2024. Fuldt indfaset vil loftet på 24 elever koste 10,6 mio. kr. årligt at implementere.

9. ANSÆTTELSE AF FLERE FOLKESKOLELÆRERE

Forslag: Der ansættes yderligere 30 lærere på kommunens skoler for at kunne opfylde både inklusions- og integrationsopgaver samtidig med, at der indarbejdes mere tid til forberedelse for den enkelte lærer. Ansættelse af 30 nye lærere vil fuldt indfaset svare til 16,3 mio. kr. årligt. Det foreslås, at indfasningen af de 30 nye lærere skal ske over en fireårig periode, således at der i 2021 ansættes 8 nye lærere, i 2022 yderligere 8 nye lærere, i 2023 yderligere 7 nye lærere og i 2024 yderligere 7 nye lærere.

10. DIGITAL LÆRING

I Gentofte Kommune har vi i årevis haft fokus på digitalisering i skolerne. Det er derfor også nødvendigt at der er fokus på digitallæring på alle klassetrin og denne læring skal være målrettet.

Forslag: Enhedslisten foreslår at der afsættes 200.000 kr. pr. skole til ansættelse af en deltidslærer, der kan afholde undervisning, deltage i kurser om digitale krænkelser og opførsel + informere de øvrige lærere på skolen om sin ekstra viden. Dette skal også gælde i overslagsårene og evalueres løbende med Skoleudvalget

Forslaget medfører udgifter for 2,4 mio. kr. årligt.

11. EFTERUDDANNELSE AF LÆRERE OG PÆDAGOGER TIL SPECIALUNDERVISNING

Forslag: Gentofte Kommune har i årevis haft den højeste inklusionsrate af børn med særlige behov på kommunens skoler. Det har vist sig at have store omkostninger af både psykologisk, social og økonomisk karakter. Enhedslisten foreslår, at der afsættes en sær-pulje til skolernes budget med henblik på efteruddannelse af lærere og pædagoger på diplomniveau til specialpædagogisk undervisning. Der skal derfor afsættes 1,2 mio. kr. om året, således at fem lærere og fem pædagoger om året kan efteruddannes på diplomniveau til specialpædagogisk undervisning.

12. INDLICITERING AF RENGØRING

Den ekstra rengøring i skoler og daginstitutioner under Corona krisen, har vist sig at have stor betydning for både arbejdsmiljø, sygdomsfravær og bedre trivsel for børnene. Endvidere har det vist sig at flere somatiske sygdomme som influenza og forkølelse er reduceret ved ekstra og grundigere rengøring. Kontrakten med det private rengøringsfirma bør opsiges så en kommunal kvalitetssikret rengøring hurtigst muligt kan etableres, med kommunalt ansat personale.

Det undersøges hvad omkostninger er i forbindelse med opsigelse af kontrakt med privat rengøringsfirma. Den kommunale indclitering forventes at ske juni 2021

Forslag: Rengøringen ind liciteres til kommunalt regi i løbet af 2021. Der forventes lavere udgifter på 3,5 mio. kr. i 2021 og 10,2 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

13. SÆRLIG INDSATS FOR FLYGTNINGEBØRN I GENTOFTE KOMMUNES SKOLER

Ifølge den vedtagne ressourceallokeringsmodel på skoleområdet er der afsat 25.000 kr. til skolens budget når en elev fra VITO udsluses i en almenklasse. Med det stigende krav til faglighed i Gentofte Kommunes folkeskoler foreslår Enhedslisten at dette beløb sættes op til 50.000 kr. og øremærkes eleven.

Forslag: Der afsættes 1 mio. kr. til skolerne som fordeles øremærket efter antal elever med flygtninge

14. SÆRLIG INDSATS TIL FORÆLDRE MED FLYGTNINGESTATUS DER HAR BØRN i FOLKESKOLEN

Der stilles store krav til forældre der har børn i Gentofte Kommunes folkeskoler – både i forhold til informationer gennem AULA og diverse møder.

Forslag: Der afsættes 1 mio. kr. til VITO således at der ansættes 2 skole-hjem medarbejdere mere til at varetage samarbejdet mellem skole og hjem.

15. KVALITET I DAGINSTITUTIONER – OGSÅ I YDERTIMERNE

Det skal være trygt for forældre at sende børn i daginstitution!

Daginstitutionerne i Gentofte Kommune har været gennem en omstrukturering og ”Potentialejagt” hvilket har medført både ændrede arbejdsforhold, og tilsyneladende dårligere vikardækning. En undersøgelse fra BUPL viser, at 7 ud af 10 pædagoger svarer, at de på en tilfældig dag i februar eller marts 2017 oplevede at være alene med den samlede børnegruppe – det er uacceptabelt, og derfor bør der tilføres ekstra midler til daginstitutionerne, således at der er ressourcer til vikarer i institutionernes budget, og at der ansættes ekstra pædagoger således, at normeringen i ydretimerne af institutionernes åbningstid bliver dækkende. Gentofte Kommune skal arbejde målrettet frem mod minimumsnormeringer og mere tid til børnene i kommunens daginstitutioner.

Forslag: I samarbejde med lokale tillidsrepræsentanter tilføres daginstitutionerne det nødvendige personale, således at ydretimerne er dækket forsvarligt ind med fagligt uddannet pædagogisk personale. Der afsættes en pulje på 6,5 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. årligt i 2022 og efterfølgende år til at sikre ovenstående.

16. MINIUMSNORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

Aftalen mellem den Socialdemokratiske regering, Radikale, SF og Enhedslisten om indføring af minimumsnormeringer i 2025 tilfører ud fra eventuelle andel af finanslovsmidler i 2025 Gentofte Kommune 20 millioner kroner. Det er langt fra nok.

Enhedslisten foreslår derfor at Børneudvalget i samarbejde med forældrebestyrelser og faglige organisationer får afdækket det reelle behov for ansættelser i de enkelte institutioner for at sikre minimumsnormeringer – også i institutionernes ydretimer.

Planen for de enkelte institutioner forelægges kommunalbestyrelsen juni 2021 – således at udgifter til ansættelser af pædagogisk personale kan indregnes i budgettet for 2022.

Forslaget er udgiftsneutralt i 2021: Udgifterne afholdes inden for udvalgets i forvejen vedtagne budget.

17. FLERE RESSOURCER TIL FAMILIECENTERET 

Familiecenteret udfører en stor opgave i forhold til at løfte omstruktureringen i Børn og Familieafdelingen, og dermed undgå anbringelsessager, som har store konsekvenser for både børn og familier. Grundet det store pres på Familiecentret har forvaltningen været nødsaget til, at købe ydelser udefra. Enhedslisten har positivt konstatere, at der i forvaltningens rammekorrektioner for budgetforslaget 2018-21 var afsat 1 mio. kr. årligt til at ansætte to nye medarbejdere i Familiecentret. Der er dog behov for at ansætte flere medarbejdere til at løfte opgaven, hvorfor Enhedslisten foreslår, at der ansættes yderligere to psykologer, fire pædagoger og fire socialrådgivere. Udgiften til de nye medarbejdere foreslås ’ind liciteret’, ved at benytte ressourcerne for køb af eksterne ydelser til lønudgifter.

Forslag: Familiecentret udvides med to psykologer, fire pædagoger og fire socialrådgivere. Forslaget er udgiftsneutralt, da udvidelsen af personalet dækkes af de eksisterende køb af tjenesteydelsen hos eksterne leverandører.

18. KURSUS I OBJEKTIVE BESKRIVELSER TIL BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER

Børn og Familieafdelingen har de sidste år gennemgået en større omstrukturering og man forsøger at implementere en systemisk tilgang til behandlingen af børnesager.

I forbindelse med udfærdigelse af børnefaglige undersøgelser fremkommer ofte subjektive vurderinger, som har stor indflydelse på børn og forældres videre sagsbehandling, hvorfor det er nødvendigt, at der rettes fokus på, hvordan man dokumenterer mere objektivt og beskrivende i forhold til familiernes forhold/problematikker. Det er vigtigt, at Børn og Familie får skærpet fokus på kvaliteten i børnefaglige undersøgelser, således at børn, når de bliver voksne, vil kunne genkende beskrivelserne af deres familie i de udfærdigede børnefaglige undersøgelser. Ligeledes udgør de børnefaglige undersøgelser ofte grundlag for sager der behandles Børn og Ungeudvalget, hvorfor det er ekstra nødvendigt at der ikke fremkommer subjektive, normative eller urigtige oplysninger. Der må aldrig forekomme børnefaglige undersøgelser, hvor der urefleksivt er klippet journalnotater ind.

Forslag: Enhedslisten vil gerne afsætte yderligere 2 mio. kr. til denne kursusvirksomhed fordelt over de 4 budgetår.

19. FASTE PERSONALER PÅ SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN

Forbruget af eksterne vikarbureauer er eksploderet med en stigning på 1.318 % fra 2018 til 2019 – fra 620.216 kr. til 8.176.690 kr.

Dette forbrug bør undersøges nærmere både i forhold til børnenes trivsel, hvor det faste personale udgør en tryghed i beboernes dagligdag og arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Forslag: Enhedslisten foreslår, at socialforvaltningen i 2021 gennemgår forbruget af eksterne vikarer og i samarbejde med de faglige organisationer får afdækket, hvordan dette forbrug kan omsættes til fastansættelse af personale, således at sygefraværet kan nedbringes.

Forslag: Vikarforbruget reduceres, så der kan frigøres 0,5 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

20. FASTE PERSONALER PÅ SOCIALE INSTITUTIONER FOR VOKSNE

Forbruget af eksterne vikarbureauer er en udgiftstung post i flere institutioners budgetter, og derfor bør dette forbrug undersøges nærmere inden for de sociale institutioner, hvor fast personale skaber tryghed i beboernes dagligdag.

Forslag: Enhedslisten foreslår, at socialforvaltningen gennemgår forbruget af eksterne vikarer og i samarbejde med de faglige organisationer får afdækket, hvordan dette forbrug kan omsættes til fastansættelse af personale, således at sygefraværet kan nedbringes.

Forslag: Vikarforbruget reduceres, så der kan frigøres 1,0 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

21. KURSER I HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 23

Mennesker med handicap har ofte brug for hjælp fra flere forvaltninger og oplever at samarbejdet mellem forvaltningerne er vanskeligt at få etableret. For at have fokus på denne problematik og undgå, at borgere med handicap føler sig magtesløse i kontakten med forvaltningerne, afsættes der midler til tværsektionelle kurser i handicapkonventionens artikel 23. Kurserne tilrettelægges i samarbejde med Dansk Handicapforbund.

Forslag: Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 for at intensivere fokus på dette område. Der afsættes 0,25 mio. kr. hvert år i overslagsårene.

22. RUMMELIGE BOLIGER

En del mennesker har brug for at bo på andre måder, end i familier eller alene. Det kan skyldes problemer med tidligere hjemløshed eller andre sociale eller økonomiske problemstillinger. Gentofte Kommune bør have en boligmasse, der kan rumme dette.

Gentofte kommune har boliger inden for socialpsykiatrien, der på mange planer tilbyder hjælp og støtte til de borgere, der bor i disse boliger, men tidligere hjemløse hører nødvendigvis ikke til inden for psykiatrien. Derfor befinder man sig som hjemløs, der gerne vil etablere sig, ofte i et vakuum i det sociale system og har vanskeligt ved at komme ind på boligmarkedet.

I Rummelige boliger bør der være mulighed for egen bolig, med køkken og bad, samt rum og aktiviteter, hvor der gives mulighed for at søge fællesskabet, når der er behov for dette. Ligeledes skal der være mulighed for lave mad og spise sammen.

Der bør være ansat personale i dagtimerne, som kan være behjælpelig med de problemstillinger, der eventuelt kan være for den enkelte beboer, således at denne støttes i mestringen af eget liv. Det er væsentligt, at Rummelige boliger ikke bærer bræg af et herberg, men udgør rammen om et rigtigt hjem med mulighed for en dagligdag. Beboerne har lejekontrakt på egen bolig og bidrager til fællesudgifterne. Udviklingen af rummelige boliger i Gentofte Kommune foregår i samarbejde med relevante hjemløseorganisationer, herunder foreningen SAND.

Forslag til driftsfinansiering: Der afsættes driftsmidler til ansættelse af to pædagoger, en socialrådgiver, og en sygeplejerske ti timer pr. uge til, svarende til i alt 1,5 mio. kr. pr. år fra 2022 og frem.

Forslag til anlægsfinansiering: Renovering af Teglgårdsvej 5A, således at der kan indrettes tidssvarende boliger til 10-12 borgere i egen lejlighed. Der afsættes 3 mio. kr. til ombygning til lejligheder.

Baderumsbygningen inddrages til fællesrum for beboerne og udvides således, at personalet tilknyttet Rummelige boliger har kontorfaciliteter. Der afsættes 2 mio. kr. til denne ombygning.

23. FLERE FASTANSATTE I PLEJEBOLIGER OG I HJEMMEPLEJEN

Enhedslisten har gennem serviceringsperioden konstateret at der fortsat er et højt forbrug af eksterne vikarer på visse af Gentofte Kommunes plejeboliger.

Enhedslisten foreslår at vikarbudgettet i henholdsvis hjemmeplejen og plejeboligerne undersøges, da det er mere (meget) nødvendigt at det er fast personale der har den daglige kontakt med Gentofte Kommunes ældre borgere.

I samme forbindelse bør der i samarbejde med arbejdstilsynet laves en undersøgelse om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på de plejecentre, hvor vikarforbruget er højt.

Forslag: Vikarforbruget på plejeboligerne og i hjemmeplejen reduceres så der frigøres 10 mio. kr. årligt.  En del af reduktionen bruges til ansættelse af flere SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere og pædagoger. Tillige anbefaler Enhedslisten at der ansættes faste vikarer på plejecentrene og i hjemmeplejen, som kender både rutiner og beboere. Det vil reducere forbruget af dyre vikarbureauer.

24. BESPARELSER PÅ ANDEN AKTØR 

Det er med stor fornøjelse at Enhedslisten kan konstatere, at de forenede Konservative har fulgt Enhedslistens anvisning til besparelser på udgifterne til anden aktør. Dog kan vi fortsat konstatere at anvendelsen af anden aktør fortsat foregår til små firmaer, hvor ressourcerne til samme indsats burde være kommunal. Enhedslisten foreslår derfor at der indledes en undersøgelse af hvordan der visiteres til anden aktør og hvordan visiteringen er til gavn for borgerne.

Forslag: Enhedslisten foreslår at der i 2021 reduceres i udgifterne med 10 mio. kr. og yderligere 5 mio. kr. pr. år i overslagsårene.

25. FØRTIDSPENSION KONTRA RESSOURCEFORLØB 

Reformerne på sygedagpengeområdet har haft store konsekvenser for syge borgere, der efter blot 22 uger kan fratages sygedagpenge og overføres til den kontanthjælpslignende ydelse – ressourceforløb. Det medfører et markant indkomsttab. I Gentofte Kommune er brugen af ressourceforløb steget med 6108,7 procent i perioden 2013–2018, i samme periode er antallet af borgere, der tilbydes revalidering, reduceret.

Enhedslisten foreslår at der på jobcentret i første kvartal 2021 indledes en undersøgelse af, hvor mange borgere i ressourceforløb, der søger om førtidspension. At man i andet kvartal af 2021 tildeler disse borgere førtidspension, da besparelsen for Gentofte Kommune ved hver borger der modtager førtidspension fremfor ressourceforløb vil have en udgiftsbesparelse på 19.292 kr. pr. år Tildeling af førtidspension skal være i et samarbejde med borgeren og ikke med afsæt i besparelsen for Gentofte Kommune. I forbindelse med budgetlægning for 2022 vil besparelsen på dette område blive tydelig.

Forslag: Forvaltningen pålægges at revisitere borgere i ressourceforløb med fysiske og psykiske lidelser med henblik på førtidspension. Forslaget forventes ikke at medføre øgede udgifter.

26. 225-TIMERS REGLEN – EN KOMMUNAL JOBGARANTI

Alle borgere i Gentofte, der er ramt eller rammes af kontanthjælpsreglerne om 225 timers arbejde, gives en kommunal jobgaranti. Gentofte Kommune forpligter sig til enten at ansætte eller anvise arbejde til de borgere i kommunen, som ikke ved egen hjælp har haft mulighed for ansættelse i 225 timer hos en arbejdsgiver. Gentofte kommune bør tillige indgå som tæt samarbejdspartner med kommunens erhvervsliv omkring ansvaret for at sikre, at ingen borger i kommunen på kontanthjælp eller integrationsydelse, grundet 225 timers reglen, trækkes i sin ydelse, uden at borgeren forinden er tilbudt 225 timers ordinært ustøttet arbejde. Desuden kan jobs på 225 timers ordinært arbejde indarbejdes i kommunens udbudskontrakter – her skal inddrages et særligt fokus på enlige forsørgere og kvinder, der modtager kontanthjælp.

Huslejen for boliger i Gentofte Kommune er utrolig høj og med konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og 225 timers reglen risikerer vi, at mange borgere sættes på gaden. Dette er uansvarligt for en kommune med så stor social kapital som Gentofte. Der skal etableres en kommunal erhvervsvirksomhed, der har til formål at forsyne Gentofte Kommune med varer og tjenesteydelser, hvor der oprettes kommunale stillinger til de borgere, det ikke er lykkedes at skaffe job af 6 timers varighed pr. uge.

Forslag: Forslaget indebærer, at Jobcentret fremsætter en beregning over hvor mange borgere, der vil være omfattet af kravet om 225 timers beskæftigelse. Efterfølgende afdækkes det, hvilke behov Gentofte Kommune har i forhold til at kunne optimere serviceniveauet og eventuelt lave en produktion. Da det konkrete antal berørte ikke kendes, skønnes det i forslaget, at der ville skulle oprettes 14 fuldtidsstillinger, hvor alle ansættes med kontrakter af 6 timers varighed til overenskomstmæssig løn.

Der ansættes en socialrådgiver i den kommunale erhvervsvirksomhed, der har til formål at støtte ansatte i 225 timers stillinger, i at komme i ordinært arbejde eller relevante uddannelsesforløb. Forslaget medfører merudgifter til to støttende socialrådgiver á 0,5 mio. kr., mens de øvrige stillinger vil være udgiftsneutrale, da de skal udføre opgaver, som Gentofte Kommune i forvejen køber.

27. REFORMRAMTE TÆTTERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Kontanthjælpsreform, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225 timers reglen, som er vedtaget af den daværende regering rammer også borgere i Gentofte. Desværre rammer disse asociale reformer også kønsmæssigt skævt.

Derfor foreslår Enhedslisten, at der iværksættes målrettede tilbud til den enkelte kvinde ramt af reformerne, således at hun og familien får den støtte og hjælp der skal til for enten at blive tættere tilknyttet arbejdsmarkedet eller få den ydelse, der er nødvendig for at hun og familien sikres mulighed for at kunne håndtere hverdagen. I den forbindelse skal der tilføres (minimum) fem ekstra socialrådgivere til Jobcenteret, og der skal iværksættes et tværsektionelt samarbejde med børn- og familieafdelingen, således at familierne modtager relevant støtte – herunder støtte til berørte børn.

Enhedslisten vil indskærpe over for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at der i 2021 og overslagsårene sættes et skærpet politisk fokus på kvinder der er ramt af regeringernes reformer og at der iværksættes en vifte af tilbud, der skaber muligheder for en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forslag: Der ansættes fem socialrådgivere i Jobcentret, svarende til en årlig udgift på 2,5 mio. kr., som skal have fokus på et tværsektionelt samarbejde, så kvinder ramt af reformerne på det sociale område hjælpes.

28. Mentorer

Der indledes en undersøgelse af effekten af køb af mentorer samt forbrug af interne lønudgifter inden for områderne:

 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere u. 30 år
 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager o. 30 år.
 Aktivitetsparate udd.hjælpsmodtagere
 Uddannelsesparate udd.hjælpsmodtagere
 Åbenlyst uddannelsesparate udd.hjælpsmodtagere
 Sygedagpengemodtagere
 Integrationsydelses modtagere – over og under 30 år
 Ressourceforløbsydelse
 Førtidspensionister
 Modtagere af revalidering
 Jobafklaringsforløb

Det skønnes at mange borgere pålægges at blive tildelt en mentor, og at udgiften ikke står mål i forhold til effekten for Gentofte Kommune.

Forslag: Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2021 til en undersøgelse af Kommunens forbrug på mentorer. Undersøgelsen iværksættes i første halvår af 2021. Der forventes en besparelse inden for området på 4 mio. kr. i 2021 stigende med 3 mio. kr. pr. overslagsår.

29. FAST-TRACK UDREDNING – SYG PÅ KONTANTHJÆLP

Jobcentret forpligtiges til at tilvejebringe funktionsevnevurderinger, som er foretaget af uddannede ergo- og fysioterapeut, så snart det er lægeligt dokumenteret, at man har en varig lidelse eller et handicap og som følge deraf en nedsat funktions/arbejdsevne.

Borgeren skal som resultat af lægeerklæringer og funktionsevnevurderinger garanteres fuld udredning til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension – inden for en periode på maksimalt 2 år.

Forslag: Indfasningsperioden vil være udgiftsneutral. På sigt vil forslaget medføre færre udgifter til anden aktør, og dermed en besparelse for Gentofte Kommune samt bedre livskvalitet for syge borgere på kontanthjælp.

30. STOP SANKTIONERING AF SYGE BORGERE

Aktivitetsparate borgere skal som princip ikke kunne sanktioneres. Ved sanktionering skal kommunen dokumentere, at sanktionen vil hjælpe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Forslag: Udgiftsneutralt.

31. BORGERE MED LILLE ARBEJDSEVNE SKAL IKKE PRESSES UD I PRAKTIK

Borgere, der efter lægefagligt skøn har mindre end 7 timers arbejdsevne, skal tilbydes et valg mellem førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

Forslag: Udgiftsneutralt og vil medføre besparelser på anden aktør.

32. BORGERE SKAL HAVE ERSTATNING FOR DÅRLIG SAGSBEHANDLING

Afgørelser i Ankestyrelsen, der går kommunen imod, skal efterleves øjeblikkeligt og danne grundlag for yderligere uddannelse af medarbejderne. Skadeslidte borgere skal tilstås en passende erstatning, såfremt sagsbehandlingen har haft indflydelse på borgerens ydelse.

Forslag: Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 og overslagsårene.

33. ENKELTYDELSER

Regeringer har siden 2012 reduceret ydelser for mennesker på overførselsindkomst, med deraf følgende store sociale- og økonomiske konsekvenser for de borgere der rammes af reformerne.

Ansøgninger om enkeltydelser til uforudsete udgifter, har ofte en lang sagsbehandlingstid i Gentofte Kommune, hvorfor der bør afsættes flere midler til hurtig sagsbehandling.

Forslag: Der afsættes 1 mio. kr. til ansættelse af 2 socialrådgivere til behandling af ansøgninger om enkeltydelser.

34. ANSÆT EN BORGERRÅDGIVER

Kommunen er den offentlige myndighed, som har mest kontakt med borgerne. Derfor er det også væsentligt, at der er et godt samarbejde, og at borgerne bliver hørt. Enhedslisten foreslår, at der ansættes en kommunal borgerrådgiver, hvor borgere kan henvende sig anonymt omkring sager, de har henvendt sig til forvaltningen omkring. Den kommunale borgerrådgivers funktioner består overordnet i følgende:

 Bistå Gentofte Kommunes borgere i sager, der har været behandlet i én af Gentofte Kommunes forvaltninger. Dette skal ske via uvildig juridisk rådgivning og vejledning samt hjælp til at udfærdige klager over sagsbehandlingen til relevante ankeinstanser.

 Den kommunale borgerrådgiver gives fuld ytringsfrihed i relation til at rejse generelle problematikker – også i pressen. Den kommunale borgerrådgiver kan således både internt og eksternt rette kritik af forvaltningen og har, i tillæg hertil, til opgave løbende at orientere Kommunalbestyrelsen om udviklingen inden for de forskellige områder borgerrådgiveren bliver opmærksom på – herunder indstille til mulige tiltag, foranstaltninger samt ændringer i sagsbehandlingen med videre.

 I relation til den fysiske placering af en kommunal borgerrådgiver, skal denne placeres uden for Gentofte Kommunes Rådhus.

 Borgerrådgiveren skal varetage en whistleblower-funktion, der har til formål at sikre, at kommunens ansatte samt samarbejdspartnere har adgang til i god tro at videregive oplysninger om grove fejl eller forsømmelser, væsentlige og/eller gentagne fejl i kommunens administration eller borgerbetjening.

Forslag: Det foreslås, at der ansættes en kommunal borgerrådgiver, der har til opgave at tage borgernes sager op og undersøge dem nærmere. Forslaget medfører en merudgift på 1,8 mio. kr. i 2021 og 2,6 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene, som dækker udgifter til borgerrådgiverens løn samt diverse administrativ assistance.

35. LOKALRÅD SOM PILOTPROJEKT

Flertallet i Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny struktur, hvor der nedsættes § 17 stk. 4 udvalg, bestående af politikere og udvalgte borgere. Enhedslisten stiller forslag om, at der sideløbende med den nye struktur gennemføres et demokratiprojekt i en bydel som et pilotprojekt. Formålet er at samskabe og inddrage lokale interessenter i rådgivende lokaludvalg. Lokaludvalgene skal fungere som bindeled imellem områdets borgere og politikerne på rådhuset og skabe dialog om spørgsmål, der har betydning for den enkelte bydel. Lokaludvalgene skal bestå af repræsentanter fra borgere, foreninger, organisationer og brugerbestyrelser m.v. suppleret med repræsentanter fra de politiske partier.

Inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger i sager, der har særlig betydning for bydelen, kan lokalrådene holde lokale møder og udarbejde høringssvar til Kommunalbestyrelsen. Lokaludvalgene kan holde borgermøder og udarbejde spørgeskemaundersøgelser, når det er relevant. Udvalgene skal kunne henvende sig til kommunens forvaltninger og politikere om lokale spørgsmål, problemstillinger og ideer, som borgere eller lokaludvalgets medlemmer ønsker at skabe fokus på. Lokaludvalgene skal fremme demokrati-, kultur- og netværksinitiativer i lokalområdet og skal råde over en pulje penge, der hvert år bevilges via det kommunale budget. Borgere og foreninger skal hvert år kunne søge støtte til arrangementer, events og projekter, som er tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende for borgere og brugere i lokalområdet.

Forslag: Kommunalbestyrelsen skal igangsætte et pilotprojekt om lokalråd i en udvalgt bydel. Der afsættes årligt 0,54 mio. kr. til en medarbejder tilknyttet pilotprojektet i budgetårene 2021 og 2022, hvorefter projektet evalueres med henblik på implementering i andre bydele.

36. UDVIKLING AF EN SAMSKABELSESPOLITIK

For at styrke demokratiet og inddragelse af borgerne i beslutninger og i den politiske proces, foreslår Enhedslisten, at kommunalbestyrelsen igangsætter et arbejde med at udforme en samskabelsespolitik for Gentofte Kommune. Kommuner har i dag pligt til at arrangere høringer for borgerne i forskellige sager, f.eks. i forbindelse med ændringer af lokalplaner. En samskabelsespolitik skal gå skridtet videre og inddrage borgerne og interessenter direkte som medskabere i den politiske beslutningsproces. En samskabelses-politik er både et forsøg på at videreudvikle den politiske kultur, men også en udfordring af borgernes selvforståelse som “brugere” og “forbrugere” af den kommunale service. Borgerne skal mere på banen og se sig selv som en aktiv del af demokratiet og beslutningsprocessen. En samskabelsespolitik kan bl.a. indeholde følgende:

 Principper for inddragelses af borgerne og andre interessenter
 Beskrivelse af formålet med at inddrage borgerne m.fl.
 Spillerummet for borgernes og de valgtes indflydelse
 Hvornår og i hvilke spørgsmål skal borgerinddragelse foregå
 Forvaltningen og de folkevalgtes inddragelse af borgerne i den politiske proces

I udviklingen af en samskabelsespolitik skal der bl.a. ses på mulighederne i elektroniske borgerpaneler, borgerbudgetter, borgerinddragelse i budgetprioriteringer, uddannelse af kommunale nøglemedarbejdere, og etablering af et erfa-samskabelsesforum på tværs af forvaltninger. Udviklingen skal igangsætte en proces, der både leder frem til ændringer i den politiske praksis, f.eks. arbejdsmåde og kommunikation, men som også peger på nye strukturelle ændringer som f.eks. oprettelse af lokalråd i kommunens bydele.

Forslag: Kommunalbestyrelsen afsætter 0,54 mio. kr. om året i 2021 og 2022 til at udvikle en samskabelsespolitik. Udviklingen af en samskabelsespolitik kan ske via borgermøder og et § 17 stk. 4 udvalg, hvor borgerne og lokale interessenter er med til at udforme og udvikle samskabelsespolitikken.

37. NY POLITISK STRUKTUR – FRA 19 TIL 25 VALGTE I KOMMUNALBESTYRELSEN

Som et led i udviklingen af borgerdemokratiet i Gentofte Kommune foreslår Enhedslisten, at Kommunalbestyrelsen udarbejder et forslag til en kommende udvidelse af Kommunalbestyrelsen fra 19 til 25 medlemmer. Formålet er at styrke demokratiet og sikre et mere kvalificeret politisk arbejde i Kommunalbestyrelsen. Andre kommuner i Danmark har – med det samme befolkningsgrundlag som Gentofte – op til 31 medlemmer af deres byråd. Gentofte Kommune skal, som en del af de nye politiske arbejdsformer, sætte fokus på den politiske kultur og arbejdsforholdene for kommunalbestyrelsesmedlemmerne med henblik på at skabe et bedre samarbejde og nogle bedre arbejdsbetingelser for de folkevalgte.

Forslag: Ændringen af Kommunalbestyrelsen fra 19 til 25 medlemmer vil med udgangspunkt i besvarelse fra forvaltningen 2016 medføre merudgifter på ca. 0,8 mio. kr. årligt i 2022, 2023 og 2024.

 38. LIVE-STREAMING OG VIDEO WEBCAST

I forlængelse af borgerinddragelse og engagement i det politiske liv i Gentofte, er det nødvendigt at forholde sig til borgernes travle hverdag. I den forbindelse kan det ofte være svært at finde tid til at møde frem til kommunalbestyrelsesmøder. For nuværende optages kommunalbestyrelsesmøderne på bånd, hvorefter der lægges en lydfil på kommunens hjemmeside. Disse lydfiler er desværre ofte af yderst ringe kvalitet. Live streaming og video webcast af Kommunalbestyrelsesmøderne vil give borgerne mulighed for at kunne følge med i Kommunalbestyrelsens arbejde og vil være en opdatering/modernisering af kommunikationen mellem politikere og borgere.

Forslag: Indførelsen af mulighed for livestreaming af kommunalbestyrelsesmøderne ville med udgangspunkt i besvarelse fra forvaltningen medføre merudgifter på 0,35 mio. kr. i år et til etablering og drift og efterfølgende år 0,06 mio. kr. til drift.

 39. BEDRE FORMIDLING AF KOMMUNENS ØKONOMI

Det er vanskeligt for både borgerne og de politiske partier at få indblik i budgettet og forstå, hvordan det er skruet sammen. Kommunen bør finde inspiration fra andre kommuner, der har brugt tid og ressourcer på at folkeliggøre budgetformidlingen og finde nye former for formidling af de kommunale nøgletal og budgetter. Ligeledes bør Gentofte Planen være mere informerende omkring de økonomiske disponeringer, således at borgerne har mulighed for at kunne sammenligne forbrugsudviklingen inden for de sidste fem år med forslaget til næste års budget og overslagsår.

Forslag: Det foreslås, at Gentofte Kommune sætter en proces i gang, der gør det muligt at forstå budgetterne og at formidle dem i et sprog, som borgerne forstår. Der etableres en arbejdsgruppe på tværs af afdelingerne, som skal udarbejde forslag til bedre budgetformidling. Løsningen skal findes inden for den eksisterende ramme og er dermed udgiftsneutralt.

 40. ETISKE KRAV INDFØRES I GENTOFTE KOMMUNES INDKØBSPOLITIK

Det er nødvendigt, at Gentofte Kommune indfører etiske krav til både leverandører og underleverandører om, at efterleve internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Herunder ILO konventioner:

 29 og 105 vedrørende tvangsarbejde
 100 og 111 vedrørende diskrimination i ansættelsen
 138 og 182 vedrørende minimumsalder for ansættelse og afskaffelse af børnearbejde
 87, 98 og 135 vedrørende organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger
 155 vedrørende sikkert og sundt arbejdsmiljø

Gentofte Kommune forventer, at kommunens leverandører og underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN´s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. For at sikre sig, at kommunens leverandører overholder arbejdsklausuler, uddannelsesklausuler og etiske krav forholder kommunen sig ret til stikprøvevis at kræve dokumentation herfor. Forslaget er udgiftsneutralt.

 41. EKSTERNE KONSULENTER

Enhedslisten mener, at det bør være synligt i budgettet, hvor mange eksterne konsulenter kommunen anvender. Forslaget forventes at danne et overblik over de faktiske udgifter, hvilket kan lægge op til en diskussion om hvordan Kommunens midler bruges bedst muligt. Enhedslisten forventer, at en kortlægning af brug af konsulenter kan føre til, at kommunen kan spare op til 10 procent af sine udgifter til eksterne konsulenter.

Forslag: Det foreslås, at der for hver afdeling i de enkelte forvaltninger oprettes en kontering, der gør det muligt for forvaltningen at danne sig et korrekt overblik over forbruget af eksterne konsulenter. Ved hver postering skal det kort fremgå, hvad konsulenten har udført af opgaver. Forslaget skal medføre, at der bruges færre midler på køb af eksterne konsulenter i Gentofte Kommune. På baggrund af Enhedslistens forslag vurderes det, at der med det forbrug, der har været i Gentofte Kommune, er et potentiale for en besparelse i brugen af eksterne konsulenter på op til 25 mio. kr. årligt. Det foreslås at finde besparelse på eksterne konsulenter på 13,5 mio. kr. i 2021, 15 mio. kr. i 2022 og 25 mio. kr. fra 2023.

 42. AFFALDSSORTERING

Trods Gentofte Kommune er en Klima+ kommune har budgetforligspartierne i tidligere budgetter valgt, at nedsætte taksten for renovation. For at følge opgaveudvalget ”FN´s verdensmål i Gentofte” om affald, er det nødvendigt, at vi får de sidste 30% med i etageejendommene til at få opstillet rumopdelte beholdere til affaldssortering af plast/metal. Det samme gør sig gældende for de sidste 10 % af villaer og rækkehuse.

Forslag: Taksten for renovation sættes op med 100 kr. til finansiering af den forbedrede affaldssortering. Forslaget er udgiftsneutralt.

 43. ELDREVNE KØRETØJER

Kommunens bil- og cykelpark skal udskiftes til el-drift.

Forslag: Der afsættes 5,0 mio. kr. i alle budgetårene, så Kommunens biler og cykler bliver eldrevne, med mulighed for almindelige cykler til det personale der prioriterer en times motion gennem cykling.

 44. STRANDSTI OG PROMENADE

Gentofte Kommune skal undersøge muligheden for at etablere en to kilometer lang strandbred og strandsti fra Hellerup Havn til Charlottenlund Strandpark og således åbne adgangen til Øresund langs kysten.

Kommunen skal med udgangspunkt i Danmarks Naturfredningsforenings forslag om, at etablere en strandsti – via en årligt at dumpe sand ved Charlottenlund Strandpark, arbejde med forskellige modeller for en åbning, bl.a. ved at kombinere tilførsel af sand med strandpromenader, træbroer, opholdsplatforme og samlingssteder, således at de to kilometer lange område kan benyttes hele året og på mange forskellige måder af alle borgere i kommunen og regionen.

Visionen skal udvikles som et lokalt og regionalt projekt og forudsætter et tæt samarbejde imellem de lokale interessenter, lodsejere, borgere og de nordlige kommuner og Københavns Kommune. Wonderfull Copenhagen og Greater Copenhagen vil være naturlige samarbejdspartnere. Der skal udarbejdes et prospekt og en række kriterier, der kan danne basis for en arkitektkonkurrence.

Forslag: Gentofte Kommune afsætter 0,54 mio. kr. årligt til ansættelse af en projektleder i 2021 og 2022, der skal iværksætte undersøgelser, kontakte relevante interessenter og udarbejde et kommissorium til et § 17 stk. 4 udvalg, som skal undersøge muligheden for at etablere en strandsti og promenade fra Hellerup Havn til Charlottenlund Strandpark.

 45. LOKALBUSSER

Der etableres som et forsøg i 2021 to ringruter med shuttlebusser for at understøtte Movias busdrift i Gentofte Kommune. Sideløbende forsøget inddrages borgere der anvender denne transportform til en dialog omkring behovet for at udbygge denne kollektive transportform. Formålet er at borgere lettere og hurtigere kan komme rundt i Gentofte Kommune og krydse det øvrige kollektive trafiknet. Forslaget vil tage højde for de borgere i kommunen, hvis rejsetid bliver besværliggjort og forlænget af aftalen indgået med Movia. Der skal være en brugerbetaling på 10 kr. for at benytte busserne og det tilstræbes at busserne er el-drevne.

Forslag. Der afsættes midler til et forsøg med to gratis shuttlebusser, hvilket vil beløbe sig til ca. 3 mio. kr. Forvaltningen går samtidig i dialog med borgerne, handicaprådet og seniorrådet om behovet for at udbygge denne transportform.

 46. FRISK MAD I PLEJEBOLIGER MED FAST PERSONALE

Borgere i plejeboliger har krav på god og frisk mad. Derfor skal det undersøges, hvad det vil koste at etablere køkkener i plejeboliger med fast personale, så der dagligt kan tilberedes frisk mad fra bunden. Når undersøgelsen ligger klar afsættes der drifts og anlægsmidler til, at der kan laves frisk mad i plejeboliger med fast personale.

Forslag: Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2021 til en undersøgelse om, hvor meget det vil koste at etablere køkkener i plejeboliger med fast personale, så der dagligt kan tilberedes frisk mad fra bunden.

 

FINANSIERING AF ENHEDSLISTENS BUDGETFORSLAG

Indkomstskatten øges

Indkomstskatten øges for at fastholde nettoprovenuet svarende til budgetforslaget ved førstebehandlingen. Skatteprovenuet svarer til en skatteprocent på 24,04 i 2021, 24,19 i 2022, 24,35 i 2023 og 24,44 i 2024.

Tilskud og udligning inkl. skattesanktion til staten øges

Afledte konsekvenser af skattestigning i form at øgede udgifter til udligning og skattesanktion til staten.

 Frigivelse og tilbagebetaling fra Investeringsbeholdningen

Se punkt 4 under Park og Vej/Klima, Natur og Miljø.

 

Hent Enhedslistens budgetforslag som PDF-fil her.