Jeanne Toxværds budgettale 2016

Først vil Enhedslisten takke Kasper Tange Jørgensen fra Økonomiafdelingen som igen i år har været en uvurderlig hjælp i udfærdigelsen af Enhedslistens lndringsforslag til Gentofte Plan 2017, samt overslagsårene 2018-2020.

Dernæst skal der lyde en stor tak fra Enhedslisten til Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Radikale for med deres to årige budgetforlig, at vise borgerne i Gentofte Kommune at det er ET samlet borgmesterparti der går til valg til kommunalvalget i 2017.

Afstemning om samtlige punkter

Enhedslisten stemmer for den mindste forbedring og mod den mindste forringelse – og har derfor bedt om at samtlige punkter der er fremsat i dag skal der stemmes om. Det er en åben dør til Borgmesterpartierne som vi selvfølgelig håber de går ind af, da de her får muligheden for at stemme mod deres eget forslag om at udfase Dagplejen - efter at have lyttet til borgerne i Gentofte Kommune. Ligeledes er der flere af borgmesterpartiernes forslag Enhedslisten syntes er glimrende tiltag.

Enhedslisten er et rødt og grønt parti og har derfor i vores forslag fokus på flere miljøtiltag og investeringer. Gentofte skal være CO2 neutral i 2028 og vi skal have systematiseret oprensningen af tang langs kysten.

Dagplejen er ikke et pro contra daginstitutioner – dagplejen er og bør være et af mange dagtilbud, således at forældre kan vælge det der er rigtigt for deres barn og familie.

Nej til besparelser på daginstitutionsområdet

Enhedslisten har været vidne til store besparelser inden for dagtilbudsområdet mens vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen – vi har aldrig stemt for, og vi har hver gang argumenteret for det gode børneliv.
I budgetlægningsperioden har vi fået svar på normeringen i daginstitutionerne. Det er skræmmende 5.15 timer pr. uge til et børnehavebarn og 10.3 time pr. uge for vuggestue børn. Inden for de timer skal pædagoger dække hinanden ind i forhold til ferie, fridage, kurser, møder etc.

Heldigvis for børn i Gentofte Kommune har vi nogle ekstremt dygtige og engagerede pædagoger, der arbejder en vis legemesdel ud af bukserne for at give børnene en inspirerende, motiverende og aktiv dagligdag. TAK for dem! Vi kan presse og presse en citron men til sidst er der ikke mere saft i den! I Enhedslisten syntes vi den kvalitetstrekant som vi har for børn er rigtig god – der skal bare midler med, så personalet kan leve op til den i stedet for at tørre ud!

Bedre rammer for lærere, pædagoger og børn

Vi har i årets løb været ude og besøge en del skoler og igen må vi sige at personalet her gør hvad de kan for at leve op til de politiske krav der stilles – og de gør det hamrende godt!
"Synlig læring" med kurser, ændrede arbejdsforhold, høj inklusionsrate og nedslidte lokaler. Flere skoler har fået straks pålæg fra arbejdstilsynet omkring både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø – det betyder noget – ikke kun for medarbejderne men også for børnene!

26 % af børn i Gentofte går i privatskole – skal den kurve knækkes skal vi sørge for bedre rammer for både medarbejdere og børn.

Det er fint, at borgmesterpartierne afsætter 1.5 millioner til udvikling af MIT Campus – og vi er selvfølgelig spændte på hvad der kommer fra det udvalg der arbejder med det, vi er dog bekymrede for at det projekt vil have store omkostninger for de øvrige skolers økonomi. Men som tålmodige socialister i en borgerlig kommune afventer vi.

Børn er dem, der skal bære vores samfund i fremtiden, og derfor skal vi sørge for gode rammer for både børn og familier i Gentofte.

Vi ser mange overlap mellem borgmesterpartiernes forslag til ungepolitik og Enhedslistens forslag om samme– så det skal vi nok kunne finde ud af sammen med de unge borgere i Gentofte Kommune.

Ekstra ressourcer til familiecenteret

Enhedslisten har haft et stort fokus på Børn og Familieafdelingen og er utrolig glade for at den omstrukturering af afdelingen som vi har foreslået er vedtaget og implementeringen godt i gang. Det har krævet nogle ekstrabevillinger og det vil vi nok komme til at opleve mere af.

I Enhedslisten har vi hele tiden sagt – invester før det sker, og vi er derfor nødt til at følge op på det store arbejde der bliver udført i familiecentret. Også her bør der tilføres ekstra ressourcer så man kan undgå at anbringe børn og splitte familier.
Og selvfølgelig bør Gentofte Kommune snarest få ansat en Borgerombudsmand for at optimere samarbejdet med borgerne, når der rettes henvendelse til kommunen.

Kultur er det der binder os sammen

Vi er i Enhedslisten rigtig godt tilfredse med at borgmesterpartierne har fokus på det kulturelle til børn – vi kan bare ikke få øje på de midler der afsættes til det. Kultur er det der binder os sammen og derfor er det dejligt at se at borgmesterpartierne som Enhedslisten har foreslået adskillige gange – vil oprette et § 17 stk. 4 udvalg der arbejder med kultur. Vi tager udgangspunkt i at Borgmesterpartierne som Enhedslisten foreslår søger et udvidet samarbejde med det borgerinitiativ der allerede er etableret – nemlig kulturvision Charlottenlund. Det vil på alle planer gavne Gentofte at blive kulturelt pejlemærke i Region Øresund. Både erhvervsliv og borgere vil blomstre af et bredt kulturelt tilbud.

Udvikling af reel borgerinddragelse og nærdemokrati

Vi skal i det helet taget som politikere være fremsynede og vi skal tænke udvikling af Gentofte – der skal udvikles reel borgerinddragelse – ikke kun med de borgere der selektivt udvælges til borgmesterpartiernes § 17 stk. 4 udvalg. Vi har en kommune fyldt med ressourcestærke borgere som i den grad kan rykke når der er behov for det – det skal vi som politikere skabe rammerne for. Jeg syntes det er herligt at vi her til aften blev mødt af aktive borgere der i løbet af ganske kort tid har fået skabt fokus på vores dagpleje, da jeg kom her til Rådhuset – mere af det!

Vi skal have udvidet Kommunalbestyrelsen fra 19 til 25, og vi skal starte med at blive mere synlige i kommunalbestyrelsen ved at få livestreaming af kommunalbestyrelsesmøderne – i stedet for lydoptagelser som meget ofte er af så ringe kvalitet at det er umuligt at høre hvad der bliver sagt. Vi skal følge med tiden, og vi skal skabe rammer for at borgerne reelt inddrages og tager del i det politiske liv.

Etablering af en kommunal jobgaranti til ledige

Gentofte kommunes kommunalbestyrelse har også et ansvar for de borgere, der er ramt af regeringens skævvridende asociale reformer – derfor har Enhedslisten stillet en række forslag med tiltag der kan imødekomme opfyldelsen af 225 timers reglen. På det tidspunkt vi fik udarbejdet vores budgetforslag var vi ikke vidende om hvor mange borgere det vil dreje sig om i Gentofte Kommune. Så økonomien i dette tiltag er højt – men det vil kun være dejligt hvis behovet bliver endnu mindre for at etablere en kommunal jobgaranti.

De ondskabsfulde reformer har kun et formål, og det er at sparke ned af, og det kan vi ikke være bekendt at være medvirkende til i en så stærk kommune som Gentofte.

Det koster spidsen af en jetjager at afholde rehabiliteringsmøder! Borgere, der søger førtidspension, henvises til uendeligt mange nyttesløse ressourceforløb. Det er spild af god tid for både borgere og rehabiliteringsteams. Der er reelle besparelser at hente ved at borgere ikke tildeles nyttesløse ressourceforløb, men visiteres hurtigt til den førtidspension der søges, og ikke skal spilde år af deres liv i ressourceforløb der koster skatteyderne unødigt mange penge!

Flere ressourcer til at løfte integrationsopgaven

Vi har ligeledes en stor opgave foran os med at løfte integrationen – jeg ved ikke hvad regeringen forestiller sig med integrationsydelsen, men det er modbydeligt og umuligt at leve for! Gentofte Kommune skal hurtigt afholde seminar med de samarbejdspartnere vi har i forvejen Venligboere, integrationsråd, frivillighedscenter, sprogskoler og Netværkshuset som også skal have tildelt flere ressourcer til at løfte det kæmpe arbejde de i forvejen udfører.

Det reformhelvede der har hærget Danmark de sidste 15 år, grundet borgerlige regeringer med større fokus på skattelettelser end ansvarlige investeringer i mennesker, har desværre også skabt hjemløshed for flere borgere. Flere kommuner har fået øjnene op for denne problematik og indretter rummelige boliger. Det bør Gentofte Kommune også gøre, og det bør gøres i samarbejde med hjemløseorganisationen SAND. Enhedslisten foreslår, at man ombygger boligen på Teglgårdsvej 5A, hvor man hidtil ukritisk har blandet flere grupper af borgere med brug for hjælp og støtte.

Vi mener ligeledes at de puljer vi modtager fra regeringen skal anvendes til det de tildeles – altså at vi investerer i akutte tilbud til ældre medborgere og et kompetenceløft i hjemmesygeplejen.

Overblik over forbruget af eksterne konsulenter

Enhedslisten har gentagne gange påpeget at det er nødvendigt at få afdækket hvor mange penge der bruges på eksterne konsulenter – vi ved at nogle konsulenter er nødvendige – men vi har brug for at få og have et overblik af forbruget – et sådant findes ikke i Gentofte Kommune! Vi foreslår derfor at alle afdelinger i forvaltningerne oprettes en kontering der gør det muligt for politikerne at danne sig et korrekt overblik af forbruget af konsulenter.

Budgetformidling så det er til at forstå

Enhedslisten er fuldt bevidst om at borgmesterpartierne har fjernet al økonomi fra fagudvalgene til økonomiudvalget – det er usundt og fjerner muligheden for at have og få et konkret overblik af økonomi og transaktioner i Gentofte Kommune. Det kan gøres bedre og derfor skal der sættes en proces i gang, der gør det muligt at formidle budgetterne i et sprog som borgerne forstår. Eksempelvis så vi politikere kan se omkostninger til den innovations enhed der søges chef til.

Gentofte Kommune er en god kommune som på mange planer kan gøres mere attraktiv – åbenhed og synlighed er en god måde at starte på.

 

Emneord: