Enhedslisten budgetforslag 2018

Enhedslistens ændringsforslag til budgetforslaget

Forsyning

Park og Vej/ Klima, Natur og Miljø


1) Miljøtiltag langs kysten i Gentofte Kommune
De årlige tilbagevendende gener fra ildelugtende tang langs kysten i Kommunen, dog hovedsageligt i Hellerup-området, forårsager store gener i form af stank fra rådden tang, ringe fremkommelighed, og er visuelt en sørgelig oplevelse. Besøgende, badegæster, sejlere og naturelskere bliver ramt, og borgerne i lokalområdet tvinges til at lukke døre og vinduer i perioder, hvor det er værst. Dette problem bør løses.

Forslag: Enhedslisten vil indledningsvis foreslå, at der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. kr. i hvert af budgetårene til en årlig oprensning i forsommeren samt efterfølgende deponering og kompostering.

I mellemtiden undersøger Kommunalbestyrelsen om der kan udvikles en metode til en varig løsning, således at tangen kan opfanges, inden den når stranden. Vi vil således undgå, at de store værdier, som ligger gemt i en ellers tilgængelig naturoplevelse, går tabt, så vores strande gøres attraktive for gæster og lokalbefolkning.

Kultur

2) Charlottenlund Slot
Gentofte kommune er af den nuværende lejer af Charlottenlund Slot (Charlottenlund Slot A/S) blevet inviteret til et samarbejde omkring udviklingen af slotsområdet til et kulturelt samlingspunkt. Flere borgerinitiativer har udarbejdet prospekter om anvendelsesmuligheder af både bygninger og parken. Enhedslisten støtter bestræbelserne på at udvikle Charlottenlund Slot til et sted for kunst, design, musik, udstillinger og undervisning for både Gentoftes borgere og regionens borgere. Gentofte Kommune skal leje alle de ledige lokaler på slottet, Maskinhuset, Vognparken, Vaskehuset og Ishuset. På slottet vil der bl.a. være plads til en række af Kulturforvaltningens medarbejdere, så de kommer tættere på kulturinitiativerne og borgerne.

Der nedsættes et udvalg med en repræsentant for hvert politisk parti repræsenteret i kommunalbestyrelsen. I udvalget skal der desuden sidde ejeren af akvariet, Charlottenlund Slot A/S, Kulturvision Charlottenlund, Slotsgruppen og lokale interessenter. Udvalget har til opgave at udarbejde et fælles prospekt, der omfatter slottet og bygningerne i slotshaven. Dette forelægges for kommunalbestyrelsen i januar 2018. Som et led i arbejdet med at omdanne slotsområdet til et kulturelt samlingspunkt, skal Gentofte Kommune udarbejde en lokalplan, der kan matche den fælles vision.

Forslag til driftsfinansiering: Den årlige udgift til at leje de ledige lokaler på Charlottenlund Slot, ishuset og vaskehuset, vil beløbe sig til 3,6 mio. kr. Gentofte Kommune skal endvidere leje bygningerne Vognporten og Maskinhuset af NPV, der har en lejekontrakt på bygningerne. Den årlige husleje, inklusive det årlige forbrug af el, varme og vand for disse bygninger, vil beløbe sig til mellem 0,5-0,6 mio. kr., afhængig af den endelige kvadratmeterpris. Gentofte Kommune ansætter en projektleder til 0,54 mio. kr. årligt, som – sammen med kulturinitiativerne – skal stå for udviklingen af kulturen på slottet, en lettere renovering og indretning af Vognporten og Maskinhuset. Der afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. til igangsættelse af kulturaktiviteter i hvert af de fire budgetår. Samlet afsættes der årligt 5,04 mio. kr.

Forslag til anlægsfinansiering: Der afsættes et samlet beløb på 6 mio. kr. til ombygning og indretning af Vognporten (café, musikscene, køkken og mødecenter), Maskinhuset, Ishuset, Vaskehuset og til kontoretablering på slottet.

3) Medborgerhuse

I forbindelse med udvikling af lokalråd og samskabelsespolitik i Gentofte Kommune er der behov for, at der etableres medborgerhuse, hvor borgerne kan mødes om fælles aktiviteter, fælles spisning, møder, afholdelse af fester og lignende. I den forbindelse er det oplagt at anvende kommunens biblioteker.

Der afsættes midler til, at der afholdes borgermøder i kommunens syv bydele om etablering og anvendelse af medborgerhuse. Herefter udarbejder Kultur, Unge og Fritid i samarbejde med Lokalrådet et koncept omkring medborgerhuse, hvori indgår betragtninger om nye medarbejdere, der skal ansættes. Dette forelægges kommunalbestyrelsen maj 2018, således at økonomien for etablering og drift kan indregnes i forvaltningens budgetforslag for 2019.

Forslag: Forslaget er udgiftsneutralt. Kultur, Unge og Fritid faciliterer borgermøder om oprettelse af medborgerhuse og laver en indstilling til Kommunalbestyrelsen om etablering og drift.

Unge


4) Ungdomsråd
De unge skal have mulighed for at udvikle et selvstændigt ungdomsliv og et aktivt ungdomsmiljø i Kommunen, og unge skal have medbestemmelse i forhold til, hvordan ressourcerne og pengene bruges i forhold til ungdomstiltag. Kommunen skal oprette ungdomsråd i samarbejde med Netværket af Ungdomsråd, så de unge selv kan udvikle input til kommunalpolitikeren og igangsætte relevante projekter.

Forslag: Ungeområdet får til opgave at være tovholder for igangsættelse af ungdomsråd og for at agere kontaktperson mellem de unge, den øvrige forvaltning og kommunalpolitikere.

Fritid

Skole og Fritid

Folkeskolen
Gentofte Kommunes skoler har været gennem både "Potentialejagt" og et forsøg på at indføre konceptet "Synlig læring" samtidig med, at der er stillet store krav omkring inklusion. Gentofte Kommune har én af de højeste inklusionsrater i landet, uden de nødvendige ressourcer har været afsat. Dette har medført store omkostninger for både personale, børn og forældre, og især for de børn, der har særlige behov for støtte. Folkeskolerne i Gentofte Kommune har gennem flere år oplevet, at flere elever søger privatskoler, hvilket bør stoppes, da både lærere og pædagoger på kommunens skoler er yderst professionelle. Ligeledes er det konstateret, at hovedrengøring har været nedprioriteret på skolerne. En ren skole har stor betydning for både lærings- og arbejdsmiljø. Enhedslisten foreslår derfor:

5) Klassekvotienten nedsættes til max. 24 elever
Det pålægges Børne- og Skoleudvalget at arbejde målrettet for, at klassekvotienten i Gentofte Kommunes skoler bliver på max. 24 elever, og at indemiljøet på skolerne følges tæt. Enhedslisten foreslår – jf. forvaltningens svar – at indfase en lavere klassekvotient over en tiårig periode, således at der fra august 2018 kan indføres et loft på 24 i elever i de nye 0.-klasser, og at loftet fra august 2019 er gældende for både 0.-klasser og 1.-klasser, og så fremdeles. Fuldt indfaset vil loftet på 24 elever koste 18,78 mio. kr. årligt at implementere.

6) Flere lærere ansættes
Der ansættes yderligere 44 lærere på kommunens skoler for at kunne opfylde både inklusions- og integrationsopgaver samtidig med, at der indarbejdes mere tid til forberedelse for den enkelte lærer. Ansættelse af 44 nye lærere vil fuldt indfaset svare til 22 mio. kr. årligt. Det foreslås, at indfasningen af de 44 nye lærere skal ske over en fireårig periode, således at der i 2018 ansættes 11 nye lærere, i 2019 yderligere 11 nye lærere, i 2020 yderligere 11 nye lærere og i 2021 yderligere 11 nye lærere.

7) Efteruddannelse af lærere og pædagoger til specialundervisning
Gentofte Kommune har i årevis haft den højeste inklusionsrate af børn med særlige behov på kommunens skoler. Det har vist sig at have store omkostninger af både psykologisk, social og økonomisk karakter. Enhedslisten foreslår, at der afsættes en sær-pulje til skolernes budget med henblik på efteruddannelse af lærere og pædagoger på diplomniveau til specialpædagogisk undervisning. Der skal derfor afsættes 1 mio. kr. om året, således at fem lærere og fem pædagoger om året kan efteruddannes på diplomniveau til specialpædagogisk undervisning.

8) Pulje til hovedrengøring
En ren skole har stor betydning for både lærings- og arbejdsmiljø. Desværre er det konstateret, at hovedrengøringen har været nedprioriteret på skolerne. Derfor afsættes 1 mio. kr. årligt til en central pulje, hvis formål er at sikre, at der minimum to gange om året foretages hovedrengøring på alle Gentofte Kommunes skoler.

Dagtilbud for småbørn

9) Kvalitet i daginstitutioner – også i ydretimerne
Det skal være trygt for forældre at sende børn i daginstitution!
Daginstitutionerne i Gentofte Kommune har været gennem en omstrukturering og "Potentialejagt" hvilket har medført både ændrede arbejdsforhold, og tilsyneladende dårligere vikardækning. En undersøgelse fra BUPL viser, at 7 ud af 10 pædagoger svarer, at de på en tilfældig dag i februar eller marts oplevede at være alene med den samlede børnegruppe – det er uacceptabelt, og derfor bør der tilføres ekstra midler til daginstitutionerne, således at der er ressourcer til vikarer i institutionernes budget, og at der ansættes ekstra pædagoger således, at normeringen i ydretimerne af institutionernes åbningstid bliver dækkende.

Forslag: I samarbejde med lokale tillidsrepræsentanter tilføres dagtilbud det nødvendige personale således at ydretimerne er dækket forsvarligt ind med fagligt uddannet pædagogisk personale. Der afsættes en pulje på 15 mio. kr. årligt til at sikre ovenstående.

10) Dagplejen
Dagplejen i Gentofte Kommune har i årevis leveret kvalitet i tilbuddet til glæde for de forældre, der har valgt denne form for dagtilbud. Enhedslisten mener, at der skal være en vifte af tilbud til børnefamilier, således at der er mulighed for at vælge det tilbud, der passer bedst til både barn og familie. Socialdemokraterne, Radikale, Konservative og Venstre foreslår, at tilbuddet i Dagplejen bliver dyrere end vuggestuetaksten. Dette finder Enhedslisten yderst kritisabelt og vil betyde, at børnefamilier med en stram økonomi muligvis vil fravælge det tilbud, der passer bedst til deres familie.
Derfor foreslår Enhedslisten, at Dagplejen bevares og kvalitetssikres, og at den planlagte besparelse vedtaget med budgetforslaget for 2017 tilbagerulles, og at budgettet for Dagplejen i overslagsårene tager højde for det stigende børneantal.

Forslag: Den besluttede besparelse på dagplejen i budgetforslaget for 2017 rulles tilbage, herunder beslutningen om udmøntning af besparelsen på Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017 under punkt 5. Således tilføres dagplejen 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. fra 2019 og frem.

Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

11) Flere ressourcer til Familiecentret
Familiecenteret udfører en stor opgave i forhold til at løfte omstruktureringen i Børn og Familieafdelingen, og dermed undgå anbringelsessager, som har store konsekvenser for både børn og familier. Grundet det store pres på Familiecentret har forvaltningen været nødsaget til, at købe ydelser udefra. Enhedslisten kan positivt konstatere, at der i forvaltningens rammekorrektioner for budgetforslaget 2018-21 er afsat 1 mio. kr. årligt til at ansætte to nye medarbejdere i Familiecentret. Der er dog behov for at ansætte flere medarbejdere til at løfte opgaven, hvorfor Enhedslisten foreslår, at der ansættes yderligere to psykologer, fire pædagoger og fire socialrådgivere. Udgiften til de nye medarbejdere foreslås 'indliciteret', ved at benytte ressourcerne for køb af eksterne ydelser til lønudgifter.

Forslag: Familiecentret udvides med to psykologer, fire pædagoger og fire socialrådgivere. Forslaget er udgiftsneutralt, da udvidelsen af personalet dækkes af de eksisterende køb af tjenesteydelsen hos eksterne leverandører.

Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte


12) Rummelige boliger
En del mennesker har brug for at bo på andre måder, end i familier eller alene. Det kan skyldes problemer med tidligere hjemløshed eller andre sociale eller økonomiske problemstillinger. Gentofte Kommune bør have en boligmasse, der kan rumme dette.

Gentofte kommune har boliger inden for socialpsykiatrien, der på mange planer tilbyder hjælp og støtte til de borgere, der bor i disse boliger, men tidligere hjemløse hører nødvendigvis ikke til inden for psykiatrien. Derfor befinder man sig som hjemløs, der gerne vil etablere sig, ofte i et vakuum i det sociale system og har vanskeligt ved at komme ind på boligmarkedet.

I Rummelige boliger bør der være mulighed for egen bolig, med køkken og bad, samt rum og aktiviteter, hvor der gives mulighed for at søge fællesskabet, når der er behov for dette. Ligeledes skal der være mulighed for lave mad og spise sammen.

Der bør være ansat personale i dagtimerne, som kan være behjælpelig med de problemstillinger, der eventuelt kan være for den enkelte beboer, således at denne støttes i mestringen af eget liv. Det er væsentligt, at Rummelige boliger ikke bærer bræg af et herberg, men udgør rammen om et rigtigt hjem med mulighed for en dagligdag. Beboerne har lejekontrakt på egen bolig og bidrager til fællesudgifterne. Udviklingen af rummelige boliger i Gentofte Kommune foregår i samarbejde med relevante hjemløseorganisationer, herunder foreningen SAND.

Forslag til driftsfinansiering: Driften vil med udgangspunkt i besvarelse fra forvaltningen 2016 medføre merudgifter til to pædagoger, svarende til 0,84 mio. kr., en socialrådgiver, svarende til 0,43 mio. kr. og ti timer pr. uge til en sygeplejerske, svarende til 0,125 mio. kr. Samlet beløber driftsudgifterne sig til ca. 1,4 mio. kr. pr. år.

Forslag til anlægsfinansiering: Renovering af Teglgårdsvej 5A, således at der kan indrettes tidssvarende boliger til 10-12 borgere i egen lejlighed. Der afsættes 3 mio. kr. til ombygning til lejligheder.
Baderumsbygningen inddrages til fællesrum for beboerne og udvides således, at personalet tilknyttet Rummelige boliger har kontorfaciliteter. Der afsættes 2 mio. kr. til denne ombygning.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

13) Førtidspension kontra ressourceforløb
Kontanthjælpsreformerne har store konsekvenser for mennesker, der af forskellige grunde ikke kan tilknyttes arbejdsmarkedet. Ressourceforløb er ofte uden formål i forhold til at sikre borgeren adgang til arbejdsmarkedet, mens ressourceforløb til gengæld ofte medfører stress og usikkerhed omkring borgerens økonomiske eksistensgrundlag. Borgere i ressourceforløb med fysiske og psykiske lidelser skal revisiteres med henblik på førtidspension for at undgå forværring af deres tilstand.

Forslag: Forvaltningen pålægges at revisitere borgere i ressourceforløb med fysiske og psykiske lidelser med henblik på førtidspension. Forslaget forventes ikke at medføre øgede udgifter.

14) Antallet af sagsbehandlere øges
Lovgivningen omkring kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, jobafklaring, ressourceforløb, fleksjob, uddannelseshjælp, aktivitetsparate og integration er yderst komplicerede. For at borgere tilknyttet jobcentret inden for disse ydelsesområder modtager den bedst mulige sagsbehandling i disse komplicerede sager forudsætter det, at der ansættes fagligt uddannet personale som socialrådgivere til at varetage sagerne. Ligeledes skal Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til sagstal overholdes og ikke overskrides. Enhedslisten konstaterer, at Gentofte Kommune inden for flere af ydelsesområderne overskrider Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger. Dette har store omkostninger for både borgere og ansatte i Jobcentret.

Forslag: Enhedslisten foreslår, for at sikre borgernes retssikkerhed, at Jobcentrets organisering gennemgås af et politisk udvalg med repræsentanter fra hvert parti repræsenteret i Kommunalbestyrelsen. Udvalget skal afdække behovet for ansættelse af socialrådgivere inden for de forskellige ydelsesområder for at Gentofte Kommune kan ansætte det nødvendige antal socialrådgivere. Samtidig skal Jobcentrets socialformidlere opkvalificeres, så de får samme faglige ballast som socialrådgiverne. Udvalgets arbejde forelægges kommunalbestyrelsen februar 2018, således at ansættelser, opkvalificering og omstrukturering kan iværksættes hurtigst muligt herefter. Midlerne til ændringerne findes inden for Kommunens samlede budget, hvorfor forslaget er udgiftsneutralt.

15) 225-timers reglen – en kommunal jobgaranti
Alle borgere i Gentofte, der er ramt eller rammes af kontanthjælpsreglerne om 225 timers arbejde, gives en kommunal jobgaranti. Gentofte Kommune forpligter sig til enten at ansætte eller anvise arbejde til de borgere i kommunen, som ikke ved egen hjælp har haft mulighed for ansættelse i 225 timer hos en arbejdsgiver. Gentofte kommune bør tillige indgå som tæt samarbejdspartner med kommunens erhvervsliv omkring ansvaret for at sikre, at ingen borger i kommunen på kontanthjælp eller integrationsydelse, grundet 225 timers reglen, trækkes i sin ydelse, uden at borgeren forinden er tilbudt 225 timers ordinært ustøttet arbejde. Desuden kan jobs på 225 timers ordinært arbejde indarbejdes i kommunens udbudskontrakter – her skal inddrages et særligt fokus på enlige forsørgere og kvinder, der modtager kontanthjælp.

Huslejen for boliger i Gentofte Kommune er utrolig høj og med konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og 225 timers reglen risikerer vi, at mange borgere sættes på gaden. Dette er uansvarligt for en kommune med så stor social kapital som Gentofte. Der skal etableres en kommunal erhvervsvirksomhed, der har til formål at forsyne Gentofte Kommune med varer og tjenesteydelser, hvor der oprettes kommunale stillinger til de borgere, det ikke er lykkedes at skaffe job af 6 timers varighed pr. uge.

Forslag: Forslaget indebærer, at Jobcentret fremsætter en beregning over hvor mange borgere, der vil være omfattet af kravet om 225 timers beskæftigelse. Efterfølgende afdækkes det, hvilke behov Gentofte Kommune har i forhold til at kunne optimere serviceniveauet og eventuelt lave en produktion.

Da det konkrete antal berørte ikke kendes, skønnes det i forslaget, at der ville skulle oprettes 14 fuldtidsstillinger, hvor alle ansættes med kontrakter af 6 timers varighed til overenskomstmæssig løn.

Der ansættes en socialrådgiver i den kommunale erhvervsvirksomhed, der har til formål at støtte ansatte i 225 timers stillinger, i at komme i ordinært arbejde eller relevante uddannelsesforløb. Forslaget medfører merudgifter til den støttende socialrådgiver på 0,43 mio. kr., mens de øvrige stillinger vil være udgiftsneutrale, da de skal udføre opgaver, som Gentofte Kommune i forvejen køber.

16) Reformramte tættere på arbejdsmarkedet
Kontanthjælpsreform, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225 timers reglen, som er vedtaget af den siddende regering rammer også borgere i Danmark. Desværre rammer disse asociale reformer også kønsmæssigt skævt, hvilket bl.a. fremgår af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets kvartalsrapport for august 2017.

Derfor foreslår Enhedslisten, at der iværksættes målrettede tilbud til den enkelte kvinde ramt af reformerne, således at hun og familien får den støtte og hjælp der skal til for enten at blive tættere tilknyttet arbejdsmarkedet eller få den ydelse, der er nødvendig for at hun og familien sikres mulighed for at kunne håndtere hverdagen. I den forbindelse skal der tilføres (minimum) fem ekstra socialrådgivere til Jobcenteret, og der skal iværksættes et tværsektionelt samarbejde med børn- og familieafdelingen, således at familierne modtager relevant støtte – herunder støtte til berørte børn.

Enhedslisten vil indskærpe over for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der i den kommende valgperiode skal sættes et skærpet politisk fokus på kvinder, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og at der iværksættes en vifte af tilbud.

Forslag: Der ansættes fem socialrådgivere til 2,15 mio. kr. til Jobcentret, som skal have fokus på et tværsektionelt samarbejde så kvinder ramt af reformerne på det sociale område hjælpes. Forslaget vil muligvis medføre nye ydelser til berørte kvinder og familier, hvilket ikke er indregnet i forslaget.

Politisk ledelse og administration

17) Borgerombudsmand
Kommunen er den offentlige myndighed, som har mest kontakt med borgerne. Derfor er det også væsentligt, at der er et godt samarbejde, og at borgerne bliver hørt. Enhedslisten foreslår, at der ansættes en kommunal borgerombudsmand, hvor borgere kan henvende sig anonymt omkring sager, de har henvendt sig til forvaltningen omkring. Den kommunale borgerombudsmands funktioner består overordnet i følgende:

• Bistå Gentofte Kommunes borgere i sager, der har været behandlet i én af Gentofte Kommunes forvaltninger. Dette skal ske via uvildig juridisk rådgivning og vejledning samt hjælp til at udfærdige klager over sagsbehandlingen til relevante ankeinstanser.
• Den kommunale borgerombudsmand gives fuld ytringsfrihed i relation til at rejse generelle problematikker – også i pressen. Den kommunale borgerombudsmand kan således både internt og eksternt rette kritik af forvaltningen og har, i tillæg hertil, til opgave løbende at orientere Kommunalbestyrelsen om udviklingen indenfor de forskellige områder borgerombudsmanden bliver opmærksom på – herunder indstille til mulige tiltag, foranstaltninger samt ændringer i sagsbehandlingen med videre.
• I relation til den fysiske placering af en kommunal borgerombudsmand, skal denne placeres udenfor Gentofte Kommunes Rådhus.
• Borgerombudsmanden skal varetage en whistleblower-funktion, der har til formål at sikre, at kommunens ansatte samt samarbejdspartnere har adgang til i god tro at videregive oplysninger om grove fejl eller forsømmelser, væsentlige og/eller gentagne fejl i kommunens administration eller borgerbetjening.

Forslag: Det foreslås, at der ansættes en kommunal borgerombudsmand, der har til opgave at tage borgernes sager op og undersøge dem nærmere. Forslaget medfører en merudgift på 1,6 mio. i hvert af budgetoverslagsårene, som dækker udgifter til borgerombudsmandens løn samt diverse administrativ assistance.

18) Lokalråd som pilotprojekt
Flertallet i Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny struktur, hvor der nedsættes § 17 stk. 4 udvalg, bestående af politikere og udvalgte borgere. Enhedslisten stiller forslag om, at der sideløbende med den nye struktur gennemføres et demokratiprojekt i en bydel som et pilotprojekt. Formålet er at samskabe og inddrage lokale interessenter i rådgivende lokaludvalg. Lokaludvalgene skal fungere som bindeled imellem områdets borgere og politikerne på rådhuset og skabe dialog om spørgsmål, der har betydning for den enkelte bydel. Lokaludvalgene skal bestå af repræsentanter fra borgere, foreninger, organisationer og brugerbestyrelser m.v. suppleret med repræsentanter fra de politiske partier.

Inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger i sager, der har særlig betydning for bydelen, kan lokalrådene holde lokale møder og udarbejde høringssvar til Kommunalbestyrelsen. Lokaludvalgene kan holde borgermøder og udarbejde spørgeskemaundersøgelser, når det er relevant. Udvalgene skal kunne henvende sig til kommunens forvaltninger og politikere om lokale spørgsmål, problemstillinger og ideer, som borgere eller lokaludvalgets medlemmer ønsker at skabe fokus på. Lokaludvalgene skal fremme demokrati-, kultur- og netværksinitiativer i lokalområdet og skal råde over en pulje penge, der hvert år bevilges via det kommunale budget. Borgere og foreninger skal hvert år kunne søge støtte til arrangementer, events og projekter, som er tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende for borgere og brugere i lokalområdet.

Forslag: Kommunalbestyrelsen skal igangsætte et pilotprojekt om lokalråd i en udvalgt bydel. Der afsættes årligt 0,54 mio. kr. til en medarbejder tilknyttet pilotprojektet i budgetårene 2018 og 2019, hvorefter projektet evalueres med henblik på implementering i andre bydele.

19) Udvikling af en samskabelsespolitik
For at styrke demokratiet og inddragelse af borgerne i beslutninger og i den politiske proces, foreslår Enhedslisten, at kommunalbestyrelsen igangsætter et arbejde med at udforme en samskabelsespolitik for Gentofte Kommune. Kommuner har i dag pligt til at arrangere høringer for borgerne i forskellige sager, f.eks. i forbindelse med ændringer af lokalplaner. En samskabelsespolitik skal gå skridtet videre og inddrage borgerne og interessenter direkte som medskabere i den politiske beslutningsproces. En samskabelses-politik er både et forsøg på at videreudvikle den politiske kultur, men også en udfordring af borgernes selvforståelse som "brugere" og "forbrugere" af den kommunale service. Borgerne skal mere på banen og se sig selv som en aktiv del af demokratiet og beslutningsprocessen. En samskabelsespolitik kan bl.a. indeholde følgende:

• Principper for inddragelses af borgerne og andre interessenter
• Beskrivelse af formålet med at inddrage borgerne m.fl.
• Spillerummet for borgernes og de valgtes indflydelse
• Hvornår og i hvilke spørgsmål skal borgerinddragelse foregå
• Forvaltningen og de folkevalgtes inddragelse af borgerne i den politiske proces

I udviklingen af en samskabelsespolitik skal der bl.a. ses på mulighederne i elektroniske borgerpaneler, borgerbudgetter, borgerinddragelse i budgetprioriteringer, uddannelse af kommunale nøglemedarbejdere, og etablering af et erfa-samskabelsesforum på tværs af forvaltninger. Udviklingen skal igangsætte en proces, der både leder frem til ændringer i den politiske praksis, f.eks. arbejdsmåde og kommunikation, men som også peger på nye strukturelle ændringer som f.eks. oprettelse af lokalråd i kommunens bydele.

Forslag: Kommunalbestyrelsen afsætter 0,54 mio. kr. om året i 2018 og 2019 til at udvikle en samskabelsespolitik. Udviklingen af en samskabelsespolitik kan ske via borgermøder og et § 17 stk. 4 udvalg, hvor borgerne og lokale interessenter er med til at udforme og udvikle samskabelsespolitikken.

20) Ny politisk kultur – fra 19 til 25 valgte i Kommunalbestyrelsen
Som et led i udviklingen af borgerdemokratiet i Gentofte Kommune foreslår Enhedslisten, at Kommunalbestyrelsen udarbejder et forslag til en kommende udvidelse af Kommunalbestyrelsen fra 19 til 25 medlemmer. Formålet er at styrke demokratiet og sikre et mere kvalificeret politisk arbejde i Kommunalbestyrelsen. Andre kommuner i Danmark har - med det samme befolkningsgrundlag som Gentofte – op til 31 medlemmer af deres byråd. Gentofte Kommune skal, som en del af de nye politiske arbejdsformer, sætte fokus på den politiske kultur og arbejdsforholdene for kommunalbestyrelsesmedlemmerne med henblik på at skabe et bedre samarbejde og nogle bedre arbejdsbetingelser for de folkevalgte.

Forslag: Ændringen af Kommunalbestyrelsen fra 19 til 25 medlemmer vil med udgangspunkt i besvarelse fra forvaltningen 2016 medføre merudgifter på ca. 0,8 mio. kr. årligt.

21) Live streaming og video webcast
I forlængelse af borgerinddragelse og engagement i det politiske liv i Gentofte, er det nødvendigt at forholde sig til borgernes travle hverdag. I den forbindelse kan det ofte være svært at finde tid til at møde frem til kommunalbestyrelsesmøder. For nuværende optages kommunalbestyrelsesmøderne på bånd, hvorefter der lægges en lydfil på kommunens hjemmeside. Disse lydfiler er desværre ofte af yderst ringe kvalitet. Live streaming og video webcast af Kommunalbestyrelsesmøderne vil give borgerne mulighed for at kunne følge med i Kommunalbestyrelsens arbejde og vil være en opdatering/modernisering af kommunikationen mellem politikere og borgere.

Forslag: Indførelsen af mulighed for livestreaming af kommunalbestyrelsesmøderne ville med udgangspunkt i besvarelse fra forvaltningen medføre merudgifter på 0,35 mio. kr. i år et til etablering og drift og efterfølgende år 0,06 mio. kr. til drift.

22) Bedre formidling af Kommunens økonomi
Det er vanskeligt for både borgerne og de politiske partier at få indblik i budgettet og forstå, hvordan det er skruet sammen. Kommunen bør finde inspiration fra andre kommuner, der har brugt tid og ressourcer på at folkeliggøre budgetformidlingen og finde nye former for formidling af de kommunale nøgletal og budgetter. Ligeledes bør Gentofte Planen være mere informerende omkring de økonomiske disponeringer, således at borgerne har mulighed for at kunne sammenligne forbrugsudviklingen inden for de sidste fem år med forslaget til næste års budget og overslagsår.

Forslag: Det foreslås, at Gentofte Kommune sætter en proces i gang, der gør det muligt at forstå budgetterne og at formidle dem i et sprog, som borgerne forstår. Der etableres en arbejdsgruppe på tværs af afdelingerne, som skal udarbejde forslag til bedre budgetformidling. Løsningen skal findes inden for den eksisterende ramme og er dermed udgiftsneutralt.

23) Kommunalpolitisk seminar
I det forløbne budgetår har borgmesteren på egne og budgetforligspartiernes (Socialdemokraterne, Radikale og Venstres) vegne flere gange i medierne påpeget hvilke vanskeligheder, Gentofte Kommune har med hensyn til både midlertidig og permanent boligplacering af mennesker, der er flygtet fra krig, sult og undertrykkelse. Enhedslisten har af flere omgange påpeget nødvendigheden af, at der indtænkes en udvidelse af den almennyttige boligmasse i lokalplaner, og at man inddrager frivillighedsorganisationer tættere i samarbejdet omkring den gode integration.

Derfor skal der afsættes midler til afholdelse af to kommunalpolitiske seminarer, hvor problematikkerne drøftes og der arbejdes målrettet med løsningsmodeller, der hurtigst muligt implementeres. I udarbejdelsen af indhold til seminarer skal en repræsentant fra hvert parti være repræsenteret sammen med en person fra henholdsvis Netværkshuset, Venligboerne og Røde Kors. Herefter afsættes to hele dage, hvor hele kommunalbestyrelsen med repræsentanter for frivillighedsorganisationerne er på internat.

Forslag:
Der afsættes 0,15 mio. kr. til afholdelse af to kommunalpolitiske seminarer samt udgifter for to dages internat med overnatning på et vandrehjem.

24) Integration af mennesker, der er flygtet fra krig, sult og undertrykkelse
Gentofte Kommune har vedtaget mål og anbefalinger for den gode modtagelse og den succesfulde integration, der sikrer en helhedsorienteret indsats inden for den treårige integrationsperiode. Der skal afsættes midler i budgettet til at kunne opfylde disse mål.

Der bør ansættes flere socialrådgivere og afsættes flere midler til tolkning, således at borgerne er opmærksomme på, hvad en midlertidig bolig er, og at etablering i en permanent bolig kan medføre en gældsudgift. Ligeledes bør der afholdes møder mellem forvaltningen og de involverede frivillighedsorganisationer, Gentofte Kommune samarbejder med, således at arbejdet kan koordineres til gavn for alle borgere i Gentofte. Endvidere skal der afsættes ekstra ressourcer til Netværkshuset, som løfter en stor opgave for Gentofte Kommune i forbindelse med at løfte integrationsopgaven.

Forslag: Der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt til tolkning. Der ansættes seks socialrådgivere til 2,58 mio. kr. årligt, som skal koordinere den helhedsorienterede indsats for borgere, der er flygtet fra krig, sult og undertrykkelse. Som en del af denne indsats skal der fokuseres yderligere på den boligsociale indsats i forbindelse med de midlertidige boligplaceringer. Der skal afsættes midler til at oprette og drive en satellit af Netværkshuset på CIS. Til satellitten afsættes der 0,5 mio. kr. som en engangsudgift til renovering af lokaler samt 0,6 mio. kr. årligt til aflønning af en deltidsmedarbejder og til aktiviteter.

25) Etiske krav indføres i Gentofte kommunes indkøbspolitik
Det er nødvendigt, at Gentofte Kommune indfører etiske krav til både leverandører og underleverandører om at efterleve internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Herunder ILO konventioner:

• 29 og 105 vedrørende tvangsarbejde
• 100 og 111 vedrørende diskrimination i ansættelsen
• 138 og 182 vedrørende minimumsalder for ansættelse og afskaffelse af børnearbejde
• 87, 98 og 135 vedrørende organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger
• 155 vedrørende sikkert og sundt arbejdsmiljø

Gentofte Kommune forventer, at kommunens leverandører og underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN´s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. For at sikre sig, at kommunens leverandører overholder arbejdsklausuler, uddannelsesklausuler og etiske krav forholder kommunen sig ret til stikprøvevis at kræve dokumentation herfor. Forslaget er udgiftsneutralt.

26) Uddannelsesklausul indføres i Gentofte Kommunes indkøbspolitik
Gentofte Kommune tager i bygge- og anlægskontrakter og ved udbud af tjenesteydelser konkret stilling til, hvilken grad af uddannelsesklausul der skal stilles. Afhængig af omsætningens størrelse på den enkelte kontrakt spænder det krav om personalepolitik, som indeholder en uddannelsespolitik for ansættelserne på den udbudte opgave, til konkrete krav om ansættelse af praktikant/lærling. Udførlige krav skal fremgå af den respektive licitation eller udbud. Forslaget er udgiftsneutralt.

27) Eksterne konsulenter
Enhedslisten mener, at det bør være synligt i budgettet, hvor mange eksterne konsulenter kommunen anvender. Forslaget forventes at danne et overblik over de faktiske udgifter, hvilket kan lægge op til en diskussion om hvordan Kommunens midler bruges bedst muligt. Enhedslisten forventer, at en kortlægning af brug af konsulenter kan føre til, at kommunen kan spare op til 10 procent af sine udgifter til eksterne konsulenter.

Forslag: Det foreslås, at der for hver afdeling i de enkelte forvaltninger oprettes en kontering, der gør det muligt for forvaltningen at danne sig et korrekt overblik over forbruget af eksterne. Ved hver postering skal det kort fremgå, hvad konsulenten har udført af opgaver. Forslaget skal medføre, at der bruges færre midler på køb af eksterne konsulenter i Gentofte Kommune. På baggrund af Enhedslistens forslag vurderes det, at der med det forbrug, der har været i Gentofte Kommune, er et potentiale for en besparelse i brugen af eksterne konsulenter på op til 25 mio. kr. årligt. Det foreslås at finde besparelse på eksterne konsulenter på 5 mio. kr. i 2018, 10 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. fra 2020.

28) Besparelse på Gentofte Ejendomme
Enhedslisten foreslår besparelser på Gentofte Ejendomme – primært på det administrative område og på effektivisering af driften.

Forslag: Der skal findes besparelse på Gentofte Ejendomme svarende til 13 mio. kr. om året. Besparelsen skal findes ved at gennemgå administrationen og se på driftsopgaverne.

Beredskabet


Anlæg

29) Gentofte Klimaplan CO2-neutral kommune 2028
Gentofte Kommunes klimatiltag er langt fra ambitiøse nok til, at vi kan mindske CO2-udslippet i forhold til FN's klimamål. Gentofte Kommune skal derfor udarbejde en klimaplan, der har som mål, at Kommunen bliver CO2-neutral i 2028.

Gentofte Kommune kan lade sig inspirere af Københavns Kommunens klimaplan, hvor der er opstillet mål og konkrete initiativer inden for fire spor: 1) Energiforbrug, 2) Energiproduktion, 3) Grøn mobilitet, 4) Kommunen som klimavirksomhed. Målet om CO2-neutralitet skal bruges som løftestang for øget livskvalitet, innovation, jobskabelse og investeringer i grønne teknologier. Kommunalbestyrelsen skal komme med forslag til, hvordan Kommunen udvikler en systematisk forbrugskortlægning og registrering af energiforbrug, energistyring og klimarigtig drift. Der skal bl.a. ses på følgende:

• Yderligere og hurtigere energieffektivisering af eksisterende kommunale og private bygninger
• Omstilling af energiproduktionen til grønne energiformer
• Yderligere og hurtigere reduktion af varmeforbrug og elforbrug i boliger og i virksomheder
• Opsætning af flere solceller på kommunale bygninger
• Skrappere energikrav ved kommunalt og privat nybyggeri
• Videreudvikling af affaldssortering og genbrug
• Indsamling af organisk affald fra de private husholdninger
• Investering og opstilling af vindmøller (havvindmøller) og varmepumper
• Flere cykelstier – også på tværs af Kommunen
• Bedre offentlig transport, shuttlebusser og grønne transportformer
• Øget brug af elbiler og opsætning af flere elladestationer
• Klimakrav i forbindelse med indkøbspolitik og klimakrav til leverandører

Forslag: Der skal afsættes en løbende anlægsbevilling på 5 mio. kr. årligt med det formål, at Gentofte Kommune skal være CO2-neutral i 2028. I løbet af 2018 skal der udarbejdes en klima- og miljøplan for Gentofte Kommune, som efterfølgende skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Herefter påbegyndes arbejdet med at igangsætte initiativerne nævnt i forslaget, og der afsættes nye anlægsmidler til specifikke opgaver beskrevet i klima- og miljøplanen.

30) Charlottenlund Slot
Se ændringsforslag 2.

31) Rummelige boliger
Se ændringsforslag 12.

32) Ungdomsboliger
Kommunalbestyrelsen er flere gange oplyst, at ventelisten til ungdomsboliger er vokset eksplosivt, uden dette er ordentligt dokumenteret, hvilket dog ikke ændrer ved at der skal tilbydes boliger til unge borgere i Gentofte Kommune, samtidig med at mulighederne for udviklingspotentialet i Sportsparken bevares for kommende generationer – jf. kommunens øvrige politik.

Enhedslisten foreslår: At "Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 samt forslag til Lokalplan 386 for Gentofte Sportspark" og "Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 samt forslag til lokalplan 398" trækkes tilbage. At der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg omkring ungdomsboliger med en repræsentant for hvert parti i Kommunalbestyrelsen, samt et medlem fra partiernes ungdomsafdeling, som skal se på muligheder for oprettelse af ungdomsenklaver. Der tages kontakt til CPH Village, som Københavns Kommune har samarbejdet med om at etablere ungdomsboliger, således at der kan etableres ungdomsboliger i alle Gentofte kommunens bydele. Udvalget skal ligeledes have fokus på tomme bygninger i Gentofte kommune, som kan anvendes/ombygges til ungdomsboliger. https://www.cphvillage.com/

Ungdomsboligudvalget udarbejder i samarbejde med forvaltningen et kort over mulige placeringer af ungdomsenklaver i alle kommunens bydele. Ungdomsboligudvalget forelægger deres arbejde for kommunalbestyrelsen i maj 2018, således at det er muligt for forvaltningen af indregne mulige anlægsudgifter i budgettet for 2019. Ligeledes skal forvaltningen inddrage muligheden for etablering af ungdomsenklaver, når nybyggeri eller ændring af bebyggelse forelægges til beslutning vedr. lokalplansændring, i kommunalbestyrelsen.

Forslaget er udgiftsneutralt i 2018. Der skal tages stilling til anlægsudgifter for projektet i forbindelse med budgetforhandlinger til budget 2019.

33) Strandsti og promenade
Gentofte Kommune skal undersøge muligheden for at etablere en to kilometer lang strandbred og strandsti fra Hellerup Havn til Charlottenlund Strandpark og således åbne adgangen til Øresund langs kysten.

Kommunen skal med udgangspunkt i Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at etablere en strandsti – via en årligt at dumpe sand ved Charlottenlund Strandpark, arbejde med forskellige modeller for en åbning, bl.a. ved at kombinere tilførelse af sand med strandpromenader, træbroer, opholdsplatforme og samlingssteder, således at de to kilometer lange område kan benyttes hele året og på mange forskellige måder af alle borgere i kommunen og regionen.

Visionen skal udvikles som et lokalt og regionalt projekt og forudsætter et tæt samarbejde imellem de lokale interessenter, lodsejere, borgere og de nordlige kommuner og Københavns Kommune. Wonderfull Copenhagen og Greater Copenhagen vil være naturlige samarbejdspartnere. Der skal udarbejdes et prospekt og en række kriterier, der kan danne basis for en arkitektkonkurrence.

Forslag: Gentofte Kommune afsætter 0,54 mio. kr. årligt til ansættelse af en projektleder i 2018 og 2019, der skal iværksætte undersøgelser, kontakte relevante interessenter og udarbejde et kommissorium til et § 17 stk. 4 udvalg, som skal undersøge muligheden for at etablere en strandsti og promenade fra Hellerup Havn til Charlottenlund Strandpark.

34) Lokalbusser
Der etableres som et forsøg i 2018 to ringruter med gratis shuttlebusser for at understøtte Movias busdrift i Gentofte Kommune. Sideløbende med forsøget inddrages borgere, der anvender denne transportform til en dialog omkring behovet om for at udbygge denne kollektive transportform. Formålet er, at borgere lettere og hurtigere kan komme rundt i Gentofte kommune og krydse det øvrige kollektive trafiknet.

Forslag: Der afsættes midler til et forsøg med to gratis shuttlebusser, hvilket vil beløbe sig til ca. 3. mio. kr. Forvaltningen går samtidig i dialog med borgerne om behovet for at udbygge denne transportform.

Finansiering


35) Ændring i grundskyldspromillen fra 16 til 17,7
Enhedslisten stiller forslag om, at grundskyldspromillen hæves fra 16 til 17,7 for at opfylde Gentofte Kommunes vision om, at borgerne tilbydes den bedste kvalitet i service og ydelser, samt at Gentofte Kommune er en attraktiv arbejdsplads med dygtige ansatte og ledere, der har gode betingelser for at udføre deres arbejde. Forslagets virkning er beregnet på baggrund af svar fra forvaltningen ud fra en forudsætning om en individuel skattesanktion, der træder i kraft, hvis Gentofte Kommune ikke får del i kommunernes fælles pulje til skatteforhøjelser.

Forslag: Enhedslisten foreslår, at grundskyldspromillen i Gentofte Kommune hæves fra 16 til 17,7 promille med en nettogevinst efter den individuelle sanktion på henholdsvis 15, 33, 37 og 56 mio. kr. i 2018, 2019, 2020 og 2021. Såfremt Gentofte Kommune ikke blev ramt af en individuel sanktion ville nettogevinsten i stedet være på henholdsvis 59, 63, 67 og 71 mio. kr. i 2018, 2019, 2020 og 2021.